Tarkastuslautakunta, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tarkastuslautakunnan arviointivuoden 2024 työohjelma

PRIDno-2021-4008

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat kuntalain hallinnon ja talouden säädöksiin. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma toimikaudelleen ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa se esittää arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Alkuperäinen valtuustokautta koskeva vuosien 2021-2024 arviointisuunnitelma on hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa 14.9.2021. Nelivuotiskauden arviointisuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen ja siinä huomioidaan esimerkiksi muuttuva organisaatiorakenne. Suunnitelma toimii pohjana laadittaessa tilivuosikohtaisia työohjelmia ja sen laatimisessa on huomioitu toteutuneita arviointikohteita edellisiltä tarkastuslautakuntien toimikausilta.

Tarkennettu arvioinnin työohjelma vuodelle 2024 on tarkoitus käsitellä lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Päivitetty arviointisuunnitelma vuodelle 2024 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta 

  • käy keskustelun vuoden 2024 arvioinnin työohjelmaan liittyen ja
  • antaa tarkastustoimiston tehtäväksi laatia vuoden 2024 arviointia koskeva työohjelma. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.