Tarkastuslautakunta, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tarkastuslautakunnan arviointivuoden 2022 työohjelma

PRIDno-2021-4008

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat kuntalain hallinnon ja talouden säädöksiin. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma toimikaudelleen ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa se esittää arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastustoimisto on laatinut ehdotuksen arviointisuunnitelmaksi arviointivuosille 2021-2024. Nelivuotiskauden arviointisuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Suunnitelma toimii pohjana laadittaessa tilivuosikohtaisia työohjelmia ja sen laatimisessa on huomioitu toteutuneita arviointikohteita edellisiltä tarkastuslautakuntien toimikausilta.

Tarkennettu työohjelma vuodelle 2021 on tarkoitus käsitellä seuraavassa kokouksessa.

Valtuustokaudeksi laadittu arviointisuunnitelma on esityslistan erillisenä liitteenä.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaisesti ohjelmia ei julkista.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2021-2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Petri Mäkelä saapui kokoukseen tämän asian kohdalla klo 16:31.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat kuntalain hallinnon ja talouden säädöksiin. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma toimikaudelleen ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa se esittää arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuuskautta koskeva vuosien 2021-2024 arviointisuunnitelma on hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa 14.9.2021. Nelivuotiskauden arviointisuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Suunnitelma toimii pohjana laadittaessa tilivuosikohtaisia työohjelmia ja sen laatimisessa on huomioitu toteutuneita arviointikohteita edellisiltä tarkastuslautakuntien toimikausilta.

Tarkennettu arvioinnin työohjelma vuodelle 2022 on tarkoitus käsitellä lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Valtuustokaudeksi laadittu arviointisuunnitelma on esityslistan erillisenä liitteenä.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaisesti ohjelmia ei julkista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta 

  • käy keskustelun vuoden 2022 arvioinnin työohjelmaan liittyen ja
  • antaa tarkastustoimiston tehtäväksi laatia vuoden 2022 arviointia koskeva työohjelma. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.