Tekninen lautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Teknisen lautakunnan suostumus sopimussakon perimättäjättämiseksi

PRIDno-2020-1144

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Laurila, liisa.laurila@pori.fi
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki omistaa 52,4 % Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen osakkeista. Muita omistajia ovat Palmorata 2 Oy (20,1 %), Kesko Oyj (15,6 %), Porin ev.lut. seurakuntayhtymä (8,2 %), T:mi Jaana Sikoniemi (2,2 %) ja R-Kioski Oy (1,6 %).

Kaupunginhallitus on aiemmin tänä vuonna valtuuttanut konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkun neuvottelemaan ja hankkimaan Kiinteistö Oy Pormestarinluodon keskuksen osakkeet muilta osakkailta Porin ev.lut. seurakuntayhtymää lukuun ottamatta. Tarkoituksena on purkaa yhtiön kaksi huonokuntoista rakennusta. Kaikki osakekaupat on neuvoteltu valmiiksi vähemmistöosakkaiden kanssa. Kaupat toteutetaan keskenään samanaikaisesti maaliskuun aikana.

Kaupunginhallitus on lisäksi asettanut tavoitteeksi vähittäiskaupan säilymisen Pormestarinluodossa. Tämän tavoitteen toteutumiseksi ehdotetaan nyt osana järjestelyä yhtä osakekauppaa toteutettavaksi vaihtokauppana liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Kesko Oyj:lle luovutetaan nykyisen liikekeskuksen viereinen tontti, mihin uusi omistaja tulee rakennuttamaan enintään 1.000m2 vähittäistavaramyymälän. Kiinteistökauppaa on valmisteltu yhteistyössä teknisen toimialan kanssa.

Järjestelyn tarkoituksena on siten, paitsi asukastoiminnan säilyminen, myös vähittäiskauppatoiminnan jatkuminen katkeamattomana Pormestarinluodossa. Samanaikaisesti tekninen toimiala valmistelee yhteistyössä Kiinteistö Oy Pormestarinluodon keskuksen kanssa kahden rakennuksen purkamista sekä kaupungin toimintojen siirtämistä jäljelle jäävään rakennukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan ja oikeuttaa toimialajohtaja Lauri Kilkun allekirjoittamaan sen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon keskus kehittää toimintaansa ja hallinnoimansa alueen käyttöä. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut kaupunginhallitukselle tarkoituksensa purkaa yhtiön kaksi huonokuntoista rakennusta ja osoittaa vapautuvaa maa-aluetta viereiselle tontille rakentuvan vähittäiskaupan käyttöön. Kesko Oyj:n kanssa on neuvoteltu parkkialuetta koskevasta vuokrasopimuksesta.

Järjestelyn tarkoituksena on alueen kehittäminen, asukastoiminnan säilyminen ja vähittäiskauppatoiminnan jatkuminen katkeamattomana Pormestarinluodossa. Tämän vuoksi purkaminen tehdään kahdessa vaiheessa. Tekninen toimiala valmistelee yhteistyössä Kiinteistö Oy Pormestarinluodon keskuksen kanssa kaupungin toimintojen siirtämistä jäljelle jäävään rakennukseen. Jäljelle jäävään rakennukseen sijoittuvat myös toisen omistajan, seurakunnan omat toiminnot.

Esityslistan liitteenä ovat luonnos osakassopimukseksi sekä kaksi luonnosta yhtiöjärjestykseksi, joista toinen olisi voimassa ensimmäisen rakennuksen purkamisen jälkeen ja toinen astuisi voimaan, kun molemmat rakennukset on purettu.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Pormestarinluodon keskusta koskevan osakassopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä asian esittelyn jälkeen. 

Valmistelija

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on luovuttanut liike- ja toimistorakennusten tontin Pormestarinluoto 609-53-6-3 K-Market Oy:lle (1905481-8) 12.5.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kauppakirjan 11. kohdan mukaan ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakentamattomana, ellei myyjä anna tähän kirjallista suostumustaan. Kauppakirjan 12. kohdan mukaan, mikäli ostaja on luovuttanut tontin rakentamattomana edelleen, on tämä velvollinen suorittamaan sopimussakkoa kaupungille. Tontti on rakentamaton.

K-Market Oy on 15.3.2022 pyytänyt kaupungilta suostumusta luovuttaa tontti rakentamattomana edelleen. Tontin luovuttaminen liittyy K-Market Oy:n suunnitelmaan myydä rakennushanke sijoitusyhtiö Kiinteistö Oy Porkan Kaupan (3268132-2) toteutettavaksi.

Tausta

Kaupunginhallitus on päättänyt 16.3.2020 (§ 143) kyseisen tontin luovuttamisesta Kesko Oyj:lle osana Kiinteistö Oy Porin Pormestarinluodon keskuksen osakekannan hankintaa.

Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa todetaan, että kaupunginhallitus on muun ohella asettanut tavoitteeksi vähittäiskaupan säilymisen Pormestarinluodossa. Perusteluissa on todettu, että kaupan säilymisen toteutumiseksi Kesko Oyj:n omistamien KOy Pormestarinluodon keskuksen osakkeiden hankinta esitetään suoritettavaksi vaihtokauppana siten, että Kesko Oyj:lle [K-Market Oy] luovutetaan nykyisen liikekeskuksen viereinen tontti (609-53-6-3), mihin uusi omistaja [K-Market Oy] tulee rakennuttamaan enintään 1.000 m²:n vähittäistavaramyymälän. Järjestelyn tarkoituksena on lisäksi ollut, että vähittäiskauppatoiminta jatkuu Pormestarinluodossa katkeamattomana.

Suostumus tontin edelleen luovuttamiseen

Kauppakirjan edelleenluovutuskiellolla ja sopimussakkoehdolla pyritään muun ohella estämään keinottelu kaupungin rakentamattomilla tonteilla.

Kaupunki on luovuttanut tontin K-ryhmälle vähittäiskaupan rakentamista varten. K-ryhmän selvityksen mukaan tontin luovuttaminen edelleen ei vaikuta kaupan rakentamissuunnitelmiin ja K-ryhmän suunnitelmaan avata uusi kauppa kyseisellä tontilla. K-ryhmä tulee hankkeen myynnin seurauksena kiinteistölle vuokralaiseksi. K-ryhmän aikataulun mukaan tavoitteena on, että Pormestarinluodon uusi K-kauppa avataan heti vuoden 2023 alussa.

Koska tontin eteenpäin luovuttaminen Kiinteistö Oy Porkan Kaupalle ei muuta tontin tulevaa käyttöä tai käyttäjää, vaan tontti tulee K-ryhmän vähittäiskaupan käyttöön myös tontin edelleen luovutuksen jälkeen, ei suostumuksen antamiseen tontin edelleen luovuttamista varten ole estettä. Näin ollen myöskään sopimussakon perimiseen ei ole aihetta.

Edellä mainittu luovutus on tehtävä viimeistään 22.4.2022.

Rakentamisvelvoite ja rakentamisvelvoitteen määräaika

Kauppakirjan 8. kohdan mukaan ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen noin 800 m² uudisrakennuksen kahden (2) vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua rakennusaikaa. Kauppakirjan 12. kohdan mukaan, mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan sopimussakkoa kaupungille kauppakirjan mukaisesti.

K-ryhmä on esittänyt, että rakentamisvelvoitteen määräaikaa, joka päättyy 12.5.2022 jatkettaisiin vuodella. Pyyntöön voidaan suostua.

K-ryhmän suunnitelmien mukaan rakennuksen kokonaisalaksi tulisi noin 700 m² eli kauppakirjan rakentamisvelvoite ei kokonaisuudessaan täyttyisi. Tämä johtuu tavarahuollon sekä parkkipaikkojen tontilta viemästä tilasta.

Tontin rakennusoikeus on 1.000 k-m². K-ryhmän suunnitelman mukainen rakentaminen olisi noin 70 prosenttia tontin rakennusoikeudesta, jota voidaan pitää riittävänä verrattuna muihin kaupungin luovuttamien liiketonttien rakentamisvelvoitteen määriin. Näin ollen sopimussakko voidaan jättää perimättä, mikäli rakennusoikeudesta käytetään noin 700 k-m².

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa suostumuksen luovuttaa liike- ja toimistorakennusten tontti Pormestarinluoto 609-53-6-3 rakentamattomana Kiinteistö Oy Porkan Kaupalle (3268132-2). Luovutus on tehtävä viimeistään 22.4.2022. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että rakentamisvelvoitteen määräaikaa jatketaan 12.5.2023 saakka ja että sopimussakko jätetään perimättä, mikäli rakennusoikeudesta käytetään kauppakirjassa mainitun 800 k-m²:n sijaan noin 700 k-m².

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Puheenjohtaja Mikael Ropo poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (16:36-16:39). 

Kokouskäsittely

Tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi Jarno Joensuu (16:36-16:39).

Tiedoksi

K-Market Oy, Tekninen toimiala/mapo, Lauri Kilkku

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13 (maanantai 10-16, tiistai-torstai 8-16, perjantai 8-15)
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi