Tekninen lautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Tontin 609-91-30-1 ja sillä sijaitsevan Lavian entisen päiväkotirakennuksen myynti

PRIDno-2021-183

Valmistelija

  • Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki omistaa Lavian entisen päiväkotirakennuksen, joka on tullut Porin kaupungille kuntaliitoksen yhteydessä.

Kaksikerroksinen puinen rakennus

Bruttoala 459 m2

Valmistumisvuosi noin 1900, tarkka vuosi ei ole tiedossa

Rakennus on toiminut huvilana, apteekkina ja kunnantalona.

Muutettu päiväkotikäyttöön 2016.

Päiväkoti on sittemmin muuttanut Keskuskouluun tehtyihin päiväkodin tiloihin, joten päiväkotirakennus on tarpeeton.

Lisäksi tontilla on luonnonkivistä rakennettu maakellari.

Tontti 609-91-30-1 on lohkottu ja merkitty kiinteistörekisteriin 21.2.2022.

Tilayksikkö on selvittänyt tontin 609-91-30-1 ja sillä sijaitsevan rakennuksen nykytilannetta ja myyntimahdollisuutta. 

Selvittelyn tuloksena on, että rakennukseen pitää asentaa oma vesiliittymä oheisen suunnitelman mukaisesti ennen myyntiä.

Lämmityslinja tulee paloaseman lämmönvaihtimen kautta kalustohallin läpi. Lämmityskulut on jaettu paloaseman ja päiväkotirakennuksen kesken, siten että kuukausilaskusta on 40 % paloaseman ja 60 % päiväkotirakennuksen.

Porin kaupunki sitoutuu myymään kaukolämpöä entiseen päiväkotirakennukseen siten, että kuukausilaskusta 60 % laskutetaan päiväkotirakennuksen ostajalle. Lämmönmyyntisitoumus on voimassa 31.5.2023 asti.

Vuoden 2021 lämmityskulut päiväkotirakennuksen osalta ovat olleet 8.715 euroa ja sähkökulut 1.097 euroa ja muut kulut 1.571 eruoa.

Päiväkotirakennuksen ostajan pitää hankkia kustannuksellaan oma lämmitysjärjestelmä. Joko kaukolämpöliittymä laitteineen tai jokin muu lämmitysjärjestelmä.

Tontin 609-91-30-1 käyttötarkoitus on tällä hetkellä YH, yleisten rakennsuten korttelialue. Ostaja voi halutessaan hakea kustannuksellaan tontin käyttötarkoituksen muutosta.

Tontti 609-91-30-1 ja sillä sijaitseva rakennus voidaan myydä huutokaupalla Huutokaupat.com palvelussa.

Tontin 609-91-30-1 ja sillä sijaitsevan rakennuksen lähtöhinta voisi olla Lavian omakotitonttien hinnoittelun mukainen. Tällä hetkellä 6,35/m2. Lähtöhinta olisi 6,35 € x 3581 m= 22.739,35 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tekninen lautakunta oikeutetaan myymään tontti 609-91-30-1 ja sillä sijaitseva rakennus. Kohteen myynti tapahtuisi huutokaupat.com-palvelussa. Kohteen lähtöhinnaksi asetetaan 22.739 euroa. Huutokaupan tulos tuodaan erikseen teknisen lautakunnan päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tilayksikkö/Juha Luoma

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13 (maanantai 10-16, tiistai-torstai 8-16, perjantai 8-15)
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi