Vammaisneuvosto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vammaisneuvoston kokouskutsut ja esityslistat sekä pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen

PRIDno-2022-2065

Perustelut

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat vähintään kolme päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Esityslista julkaistaan hallintosäännön 139 §.n mukaisesti kaupungin verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamistarvetta. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamistarvetta tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kaupungin asukkaiden tiedonsaantitarpeet.

Hallintosäännön 158 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisu-vaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kaupungin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Rinne, tiina.rinne@pori.fi

Vammaisneuvosto päättää, että:

- vammaisneuvosto ottaa käyttöönsä asianhallinnan sähköisen kokousmenettelyn

- vammaisneuvoston esityslistat toimitetaan jatkossa sähköisesti asianhallinnan välityksellä kaikille jäsenille ja varajäsenille

- vammaisneuvoston pöytäkirjat tarkastetaan kokouspäivän jälkeisenä kolmantena arkipäivänä

- pöytäkirjat ovat julkisilta osiltaan yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeisenä arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/paatoksenteko

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.