Vapaa-ajan lautakunta, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Vapaa-ajan lautakunnan lausunto poikkihallinnollisesta liikkumisohjelmasta

PRIDno-2023-4566

Valmistelija

  • Petteri Lahti, liikuntayksikön päälikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.4.2024 § 163 pyytää liikkumisohjelmaluonnoksesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston lausunnot 30.6.2024 mennessä.

Vapaa-ajan lautakunnan lausunto:

Kaiken ikäisten suomalaisten vähäinen liikkuminen ja passiivinen arki ovat asioita, joihin on havahduttu kunnolla vasta viimeisten vuosien aikana. Liikkumisen edistäminen ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen vaativat isoa ajattelutavan muutosta. Eri hallinonaloilla on mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa siihen, minkälaiseksi asukkaiden arki muodostuu. Liikkumisen edistäminen nähdäänkin nykyisin eri hallinnonalojen välisenä yhteistyönä, ei pelkästään liikuntasektorin tehtävänä.   

Vapaa-ajan lautakunta toteaa, että ohjelmaluonnos on laadittu kattavasti ja siitä käy erinomaisesti ilmi ohjelman poikkihallinnollinen luonne. Liikkumisen edistämistä on tarkasteltu laajasti eri toimialojen ja niiden yksiköiden näkökulmasta. Ohjelmaan on nostettu esiin monipuolisesti tavoitteita eri toimialoille. Ohjelmaluonnos kytkeytyy kaupungin strategiaan ”Sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki” ja edistää osaltaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

Erityisryhmien liikkuminen, yhdenvertaisen liikkumisen edistäminen, esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitu ohjelman tavoitteissa monipuolisesti. Edellä mainitut painotukset tukevat ohjelman tavoitetta aktivoida erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvia kaupunkilaisia.

Ohjelmaluonnoksessa on kohdennettu toimenpiteitä myös eri kohderyhmille (lapset ja nuoret, työikäiset ja ikääntyvät, erityisryhmät). Perusta liikkumistottumuksille luodaan usein jo lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta liikettä ja fyysistä aktiivisuutta on tärkeää lisätä kaiken ikäisten porilaisten arkeen.

Vapaa-ajan lautakunta pitää hyvänä, että ohjelmaluonnos sisältää lukuisia toimenpiteitä, joita voidaan edistää toimintakulttuuria muokkaamalla sekä lisäämällä osaamista ja tietoisuutta. Osalla toimenpiteistä on kuitenkin myös jonkinlaisia taloudellisia vaikutuksia, joten näiden toimenpiteiden edistäminen edellyttää ennakoivaa suunnittelua ja suunniteltujen toimenpiteiden huomioimista tulevien talousarvioprosessien yhteydessä.

Vapaa-ajan lautakunta pitää sekä ohjelmaa että siinä esiin nostettuja toimenpiteitä asukkaiden aktivoimiseksi erittäin tärkeänä. Lautakunta korostaa tavoitteiden toteutumisen säännöllistä seurantaa ohjelman toimeenpanovaiheessa. Ohjelmaluonnoksessa ei ole tällä hetkellä mittareita tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi, mutta lopulliseen ohjelmaversioon mittarit on tarpeen rakentaa.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Vapaa-ajan lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon poikkihallinnollisesta liikkumisohjelmasta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Johanna Jokelainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.