Ympäristöterveysjaosto, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Eläinlääkäripäivystyksen tilannekatsaus

PRIDno-2021-554

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Sipilä, kaupungineläinlääkäri, elina.sipila@pori.fi

Perustelut

Eläinlääkäripäivystyksen tuottaminen eriytettynä muodostui vuoden 2020 aikana käytännössä mahdottomaksi määräaikaisten eläinlääkäreiden ja sijaisten huonon saatavuuden takia. Tämän lisäksi eläinlääkintäyksikön nykyiset vakanssit (6.5 praktikkoeläinlääkärin virkaa) eivät riitä kuin yhden päivystysringin pyörittämiseen, koska eläinlääkäreiden päivystysvelvollisuus on joka viides arki-ilta ja viikonloppu (1/5). Jo yhden ringin pyörittäminen tällä vakanssimäärällä edellyttää, että sairauspoissaoloja ei saisi tulla ja että vuosilomiin ja päivystysvapaisiin olisi aina sijainen käytettävissä. Kahden eri päivystysringin ylläpitäminen edellyttäisi viiden uuden kaupungineläinlääkärin tai 1-2 uuden päivystävän eläinlääkärin viran perustamista sekä onnistunutta rekrytointia vakansseihin.

Vuosien 2019 ja 2020 aikana praktikkoeläinlääkäreiden sijaisten saatavuus on huonontunut rajusti ja sijaisuuksiin ei ole löytynyt tekijöitä. Tämän vuoksi suuren osan vuotta 2020 yksiköön ei ole saatu sijaista kolmelle praktikkoeläinlääkärille, mikä on iso vajaus, kun praktikkoeläinlääkärin virkoja on 6,5 kappaletta. Samaan aikaan pieneläinpäivystyksessä työskennelleistä kolmesta määräaikaisesta eläinlääkäristä yksi lopetti kesällä kokonaan työskentelynsä Porissa ja toinen teki huomattavasti aikaisempia vuosia vähemmän päivystysvuoroja. Lisäksi määräaikaiset päivystäjät kieltäytyivät pääsääntöisesti päivystystyöstä yleisinä loma-aikoina sekä juhlapyhinä. Tilanne johti siihen, että pieneläinpäivystystä jouduttiin pyörittämään kesästä 2020 alkaen suuressa määrin suureläinringin eläinlääkäreiden voimin niin, että nämä joutuivat ottamaan omaan virkaansa kuuluneiden suureläinpäivystysvuorojen päälle runsaasti pieneläinpäivystysvuoroja, sekä tekemään runsaasti ylimääräisiä suureläinpäivystysvuoroja. Koska suuret päivystysmäärät kasautuivat 2-3 eläinlääkärin harteille, oli tilanne pidemmän päälle täysin kestämätön eikä olisi sallinut esimerkiksi sairaustapausta yhdenkään paljon päivystäneen eläinlääkärin osalle.

Elokuussa 2020 tuli tieto toimialan budjettikehyksen voimakkaasta leikkauksesta. Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti 23.9.2020 (9 §) hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Toimialalle asetettujen säästövelvoitteiden toteuttamiseksi lautakunta päätti seuraavaa: Lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan yhteistyössä eläinlääkintäyksikön päällikön käymään yksikön sisäiset yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on 150.000 euron kustannussäästö vuositasolla. Säästötavoitteesta n. 36 000 euroa katetaan luopumalla Lavian alueen ostopalvelusopimuksesta, ja loppuosa on tarkoitus kattaa yhtaikaa työskentelevää henkilömäärää supistamalla. Supistukset on kohdennettu ensisijaisesti arkipäivystyksiin, jolloin potilaskuormitus pieneläinpäivystyksessä on ollut vähäisempää kuin viikonloppuisin ja arkipyhäisin, sekä toissisijaisesti yöaikaan, jolloin potilaita hoidetaan päivystyksessä määrällisesti vähän. Samalla oli tavoitteena mukauttaa päivystysjärjestelmä sellaiseksi, että päivystyspalvelua voitaisiin tuottaa olemassa olevilla resursseilla. 

Eläinlääkintäyksikössä käytiin yt-neuvottelut toiminnallisten muutosten takia loka-joulukuussa 2020. Eläinlääkäreistä kaksi vastusti työnantajan neuvotteluesitystä, ja kaksi kannatti sitä. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että päivystys järjestetään 1.1.-31.3.2021 välisenä aikana työnantajan neuvotteluesityksessä esitetyllä tavalla, ja Elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee asiassa uuden päätöksen ylimääräisessä kokouksessaan 10.2.2021. 

Työnantajan neuvotteluesityksen mukaisesti vuoden 2021 alusta alkaen eläinlääkäripäivystys Porin YTA-alueella on järjestetty niin, että arkisin alueella päivystää yksi eläinlääkäri kerrallaan sekä suur- että pieneläimiä, ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivisin päivystää yhtaikaa kaksi eläinlääkäriä, jotka sopivat työnjaosta keskenään. Mikäli kahta eläinlääkäriä ei poikkeustilanteessa ole saatavilla, voidaan lyhytaikaisesti järjestää päivystys yhden eläinlääkärin voimin myös pyhäpäivinä ja viikonloppuisin. Eläinlääkäripäivystyksessä työskentelee työnantajan palkkaamana eläintenhoitaja arki-iltaisin klo 24 saakka ja viikonloppuisin yhden työvuoron ajan. Hoitajien työvuorojen ulkopuolella eläinlääkärit ottavat itse puhelut vastaan sekä hoitavat potilaat ilman hoitajaa. 

Koska Porin yhteistoiminta-alueella suurin kuormitus pieneläinpäivystykseen kohdistuu nimenomaan viikonloppuihin ja pyhäpäiviin, katsotaan eläinlääkäripäivystyksen olevan jatkossakin alueella pääasiassa eriytetty ottaen huomioon lisäksi se, että iltavuoroa tekevä eläintenhoitaja tulee ottamaan työvuoronsa ajan (arkisin klo 24 saakka) vastaan pieneläinpäivystykseen soitetut puhelut eläinlääkärin ottaessa vastaan ainoastaan suureläimiä koskevat puhelut. Lisäksi Porissa toimivista yksityisistä pieneläinklinikoista useat ovat auki joitakin tunteja arki-iltaisin, mikä vähentää potilaskuormitusta pieneläinpuolella alkuillasta. Kaupungineläinlääkäreiden potilaskäyntitilastoissa arkipäivystysten potilasmäärää ei ole eriytetty viikonloppuna hoidettujen päivystyspotilaiden käyntimääristä, joten tarkkoja tietoja arki-iltojen potilasmääristä ei ole. Vuonna 2020 suureläinpäivystyksessä eläinlääkäreillä oli potilaskäyntejä keskimäärin 0,5 kappaletta päivystyspäivää kohden.

Vaikka yksikön kaikki eläinlääkärivakanssit olisivat täytettyinä, ei yksikön eläinlääkärimäärä riitä tuottamaan eriytettyä päivystystä edes viikonloppuisin ja arkipyhäisin ilman määräaikaisten päivystävien eläinlääkäreiden palkkaamista. Määräaikaisia ulkopuolisia päivystäviä eläinlääkäreitä tarvitaan laskennallisesti työhön kahtena viikonloppuna joka kuukausi, jotta vakituisten eläinlääkäreiden päivystysvelvollisuus ei ylittäisi yhtä päivystystä viidestä. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.1.2021 toimialan budjetin käyttösuunnitelman, jossa eläinlääkintäyksikön budjettikehystä leikattiin 120 000 eurolla vuoteen 2020 verrattuna. Mikäli eläinlääkäripäivystykseen kohdistetaan yllä kuvattua suurempi henkilökuntamäärä vuoden 2021 kuluessa, ei yksikkö kykene tuottamaan palvelua käyttösuunnitelman mukaisesti, vaan tarvitsee lisärahoituksen. Mahdollisesta lisärahoituksesta huolimatta päivystävien eläinlääkärien ja kaupungineläinlääkäreiden sijaisten rekrytointi voi olla mahdotonta, koska eriytetyn päivystyksen tuottamiseen tarvittaisiin nykytilanteeseen nähden paljon enemmän eläinlääkäreitä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää, että eläinlääkäripäivystystä jatketaan Porin yta-alueella 1.4.-31.8.2021 välisenä aikana niin, että arkisin alueella päivystää yksi eläinlääkäri kerrallaan sekä suur- että pieneläimiä, ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivisin päivystää yhtaikaa kaksi eläinlääkäriä, jotka sopivat työnjaosta keskenään. Mikäli kahta eläinlääkäriä ei poikkeustilanteessa ole saatavilla, voidaan lyhytaikaisesti järjestää päivystys yhden eläinlääkärin voimin myös pyhäpäivinä ja viikonloppuisin. Eläinlääkäripäivystyksessä työskentelee työnantajan palkkaamana eläintenhoitaja yhden työvuoron ajan arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Hoitajien työvuorojen ulkopuolella eläinlääkärit ottavat itse puhelut vastaan sekä hoitavat potilaat ilman hoitajan apua.

Lisäksi lautakunta toteaa, että se on aiemmin 10.2.2021 pitänyt aiheesta seminaarin, josta saadun evästyksen perusteella valmisteltavat eläinlääkinnän kehittämistoimenpiteet tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 3.3.2021 pidettävään kokoukseen.

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian takaisin valmisteltavaksi äänin 10-2.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Tiina Puska poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 18.20. 

Ehdotus 1

Keskustelun kuluessa Jarno Joensuu teki Jukka Heinosen kannattamana ehdotuksen: 
”Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää, että eläinlääkintäyksikön toimintaa jatketaan ja kehitetään Porin kaupungin omana toimintana. Päivystystoimintaa jatketaan 1.4.2021 alkaen eriytetysti päivittäisinä pien- ja suureläinten päivystystoimintoina ja tähän tarvittavat henkilöstörekrytoinnit aloitetaan välittömästi. 

Toimialajohtaja tuo lautakunnan 3.3.2021 kokoukseen uudelleen päätettäväksi toimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman, josta poistetaan eläinlääkintäyksikölle asetetut säästötavoitteet. Tarvittaessa lautakunta pyytää lisätalousarvion eläinlääkinnän tarpeisiin ja toimialajohtaja tuo tästä arvion 3.3.2021 lautakunnan kokoukseen.

Eläinlääkintäyksikön kehittämisestä tehdään pitkäkestoinen suunnitelma, jonka ensimmäinen versio tuodaan lautakunnalle päätettäväksi 3.3.2021 kokoukseen. Kehittämissuunnitelmassa tulee huomioida kokonaisuuden lisäksi erityisesti johtamisen, organisaatiorakenteen, vastuualueiden sekä työhyvinvoinnin kehittäminen. Lisäksi kehittämissuunnitelmassa tulee selvittää yksikön johtamisvastuun jakaminen henkilöstön kesken organisaation toimivuuden parantamiseksi. Kehittämissuunnitelma tulee tehdä yhdessä koko eläinlääkintäyksikön henkilöstön kanssa.”
 

Ehdotus 2

Jenni Huhtapelto teki Mika Tuovisen ja Sanna Grönmarkin kannattamana ehdotuksen:
"Lautakunta päättää, että eläinlääkäripäivystystä jatketaan Porin yta-alueella 1.4.-31.8.2021 välisenä aikana niin, että arkisin alueella päivystää kaksi eläinlääkäriä kerrallaan sekä suur- että pieneläimiä, ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivisin päivystää yhtaikaa kaksi eläinlääkäriä, jotka sopivat työnjaosta keskenään. Mikäli kahta eläinlääkäriä ei poikkeustilanteessa ole saatavilla, voidaan lyhytaikaisesti järjestää päivystys yhden eläinlääkärin voimin myös pyhäpäivinä ja viikonloppuisin. Eläinlääkäripäivystyksessä työskentelee työnantajan palkkaamana eläintenhoitaja aina päivystysaikoina.

Lisäksi lautakunta toteaa, että se on aiemmin 10.2.2021 pitänyt aiheesta seminaarin, josta saadun evästyksen perusteella valmisteltavat eläinlääkinnän kehittämistoimenpiteet tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 3.3.2021 pidettävään kokoukseen."
 

Ehdotus palautuksesta

Keskustelun kuluessa Raija Koskiranta teki Noora Kinnusen ja Matti Hatanpään kannattamana ehdotuksen asian palauttamisesta takaisin valmisteluun. Koska oli tehty palautusehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Äänestyksessä annettiin 10 Jaa-ääntä ja 2 Ei-ääntä sekä 0 tyhjää. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 10-2 lautakunta päätti palauttaa asian takaisin valmisteltavaksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 10 kpl 83%

    Sanna Grönmark, Matti Hatanpää, Raija Koskiranta, Mika Tuovinen, Jenni Huhtapelto, Jukka Heinonen, Noora Kinnunen, Arto Nurmi, Tiina Rinne, Antti Karumäki

  • Ei 2 kpl 17%

    Jarno Joensuu, Jouni Nylund

Valmistelija

Elina Sipilä, kaupungineläinlääkäri, elina.sipila@pori.fi

Perustelut

Eläinlääkäripäivystyksen tuottaminen eriytettynä muodostui vuoden 2020 aikana käytännössä mahdottomaksi määräaikaisten eläinlääkäreiden ja sijaisten huonon saatavuuden takia. Tämän lisäksi eläinlääkintäyksikön nykyiset vakanssit (6.5 praktikkoeläinlääkärin virkaa) eivät riitä kuin yhden päivystysringin pyörittämiseen, koska eläinlääkäreiden päivystysvelvollisuus on joka viides arki-ilta ja viikonloppu (1/5). Jo yhden ringin pyörittäminen tällä vakanssimäärällä edellyttää, että sairauspoissaoloja ei saisi tulla ja että vuosilomiin ja päivystysvapaisiin olisi aina sijainen käytettävissä. Kahden eri päivystysringin ylläpitäminen edellyttäisi viiden uuden kaupungineläinlääkärin tai 1-2 uuden päivystävän eläinlääkärin viran perustamista sekä onnistunutta rekrytointia vakansseihin.

Vuosien 2019 ja 2020 aikana praktikkoeläinlääkäreiden sijaisten saatavuus on huonontunut rajusti ja sijaisuuksiin ei ole löytynyt tekijöitä. Tämän vuoksi suuren osan vuotta 2020 yksiköön ei ole saatu sijaista kolmelle praktikkoeläinlääkärille, mikä on iso vajaus, kun praktikkoeläinlääkärin virkoja on 6,5 kappaletta. Samaan aikaan pieneläinpäivystyksessä työskennelleistä kolmesta määräaikaisesta eläinlääkäristä yksi lopetti kesällä kokonaan työskentelynsä Porissa ja toinen teki huomattavasti aikaisempia vuosia vähemmän päivystysvuoroja. Lisäksi määräaikaiset päivystäjät kieltäytyivät pääsääntöisesti päivystystyöstä yleisinä loma-aikoina sekä juhlapyhinä. Tilanne johti siihen, että pieneläinpäivystystä jouduttiin pyörittämään kesästä 2020 alkaen suuressa määrin suureläinringin eläinlääkäreiden voimin niin, että nämä joutuivat ottamaan omaan virkaansa kuuluneiden suureläinpäivystysvuorojen päälle runsaasti pieneläinpäivystysvuoroja, sekä tekemään runsaasti ylimääräisiä suureläinpäivystysvuoroja. Koska suuret päivystysmäärät kasautuivat 2-3 eläinlääkärin harteille, oli tilanne pidemmän päälle täysin kestämätön eikä olisi sallinut esimerkiksi sairaustapausta yhdenkään paljon päivystäneen eläinlääkärin osalle.

Elokuussa 2020 tuli tieto toimialan budjettikehyksen voimakkaasta leikkauksesta. Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti 23.9.2020 (9 §) hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Toimialalle asetettujen säästövelvoitteiden toteuttamiseksi lautakunta päätti seuraavaa: Lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan yhteistyössä eläinlääkintäyksikön päällikön käymään yksikön sisäiset yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on 150.000 euron kustannussäästö vuositasolla. Säästötavoitteesta n. 36 000 euroa katetaan luopumalla Lavian alueen ostopalvelusopimuksesta, ja loppuosa on tarkoitus kattaa yhtaikaa työskentelevää henkilömäärää supistamalla. Supistukset on kohdennettu ensisijaisesti arkipäivystyksiin, jolloin potilaskuormitus pieneläinpäivystyksessä on ollut vähäisempää kuin viikonloppuisin ja arkipyhäisin, sekä toissisijaisesti yöaikaan, jolloin potilaita hoidetaan päivystyksessä määrällisesti vähän. Samalla oli tavoitteena mukauttaa päivystysjärjestelmä sellaiseksi, että päivystyspalvelua voitaisiin tuottaa olemassa olevilla resursseilla. 

Eläinlääkintäyksikössä käytiin yt-neuvottelut toiminnallisten muutosten takia loka-joulukuussa 2020. Eläinlääkäreistä kaksi vastusti työnantajan neuvotteluesitystä, ja kaksi kannatti sitä. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että päivystys järjestetään 1.1.-31.3.2021 välisenä aikana työnantajan neuvotteluesityksessä esitetyllä tavalla, ja Elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee asiassa uuden päätöksen ylimääräisessä kokouksessaan 10.2.2021. 

Työnantajan neuvotteluesityksen mukaisesti vuoden 2021 alusta alkaen eläinlääkäripäivystys Porin YTA-alueella on järjestetty niin, että arkisin alueella päivystää yksi eläinlääkäri kerrallaan sekä suur- että pieneläimiä, ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivisin päivystää yhtaikaa kaksi eläinlääkäriä, jotka sopivat työnjaosta keskenään. Mikäli kahta eläinlääkäriä ei poikkeustilanteessa ole saatavilla, voidaan lyhytaikaisesti järjestää päivystys yhden eläinlääkärin voimin myös pyhäpäivinä ja viikonloppuisin. Eläinlääkäripäivystyksessä työskentelee työnantajan palkkaamana eläintenhoitaja arki-iltaisin klo 24 saakka ja viikonloppuisin yhden työvuoron ajan. Hoitajien työvuorojen ulkopuolella eläinlääkärit ottavat itse puhelut vastaan sekä hoitavat potilaat ilman hoitajaa. 

Koska Porin yhteistoiminta-alueella suurin kuormitus pieneläinpäivystykseen kohdistuu nimenomaan viikonloppuihin ja pyhäpäiviin, katsotaan eläinlääkäripäivystyksen olevan jatkossakin alueella pääasiassa eriytetty ottaen huomioon lisäksi se, että iltavuoroa tekevä eläintenhoitaja tulee ottamaan työvuoronsa ajan (arkisin klo 24 saakka) vastaan pieneläinpäivystykseen soitetut puhelut eläinlääkärin ottaessa vastaan ainoastaan suureläimiä koskevat puhelut. Lisäksi Porissa toimivista yksityisistä pieneläinklinikoista useat ovat auki joitakin tunteja arki-iltaisin, mikä vähentää potilaskuormitusta pieneläinpuolella alkuillasta. Kaupungineläinlääkäreiden potilaskäyntitilastoissa arkipäivystysten potilasmäärää ei ole eriytetty viikonloppuna hoidettujen päivystyspotilaiden käyntimääristä, joten tarkkoja tietoja arki-iltojen potilasmääristä ei ole. Vuonna 2020 suureläinpäivystyksessä eläinlääkäreillä oli potilaskäyntejä keskimäärin 0,5 kappaletta päivystyspäivää kohden.

Vaikka yksikön kaikki eläinlääkärivakanssit olisivat täytettyinä, ei yksikön eläinlääkärimäärä riitä tuottamaan eriytettyä päivystystä edes viikonloppuisin ja arkipyhäisin ilman määräaikaisten päivystävien eläinlääkäreiden palkkaamista. Määräaikaisia ulkopuolisia päivystäviä eläinlääkäreitä tarvitaan laskennallisesti työhön kahtena viikonloppuna joka kuukausi, jotta vakituisten eläinlääkäreiden päivystysvelvollisuus ei ylittäisi yhtä päivystystä viidestä. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.1.2021 toimialan budjetin käyttösuunnitelman, jossa eläinlääkintäyksikön budjettikehystä leikattiin 120 000 eurolla vuoteen 2020 verrattuna. Mikäli eläinlääkäripäivystykseen kohdistetaan yllä kuvattua suurempi henkilökuntamäärä vuoden 2021 kuluessa, ei yksikkö kykene tuottamaan palvelua käyttösuunnitelman mukaisesti, vaan tarvitsee lisärahoituksen. Mahdollisesta lisärahoituksesta huolimatta päivystävien eläinlääkärien ja kaupungineläinlääkäreiden sijaisten rekrytointi voi olla mahdotonta, koska eriytetyn päivystyksen tuottamiseen tarvittaisiin nykytilanteeseen nähden paljon enemmän eläinlääkäreitä.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan asiaa 10.2.2021. Kokousta edelsi seminaari, jossa asiaa esiteltiin lautakunnalle sekä muille kutsutuille laajemmin. Kokouksessa asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun niin, että se tuodaan uudelleen lautakunnan toivomilla vaihtoehdoilla lisättynä kokoukseen 3.3.2021.

Ehdotus 1

Eläinlääkintäyksikön toimintaa jatketaan ja kehitetään Porin kaupungin omana toimintana. Päivystystoimintaa jatketaan 1.4.2021 alkaen eriytetysti päivittäisinä pien- ja suureläinten päivystystoimintoina ja tähän tarvittavat henkilöstörekrytoinnit aloitetaan välittömästi. 

Tämä ehdotus tarkoittaa, että yksikköön perustettaisiin kuusi uutta kaupungineläinlääkärin virkaa, jotta olisi mahdollista tuottaa eläinlääkäripäivystys niin, että päivystysaikana on jatkuvasti työssä kaksi eläinlääkäriä yhtaikaa. Mikäli kaikilla 12 praktikkoeläinlääkärillä olisi käytössään pieneläinhoitaja vähintään yhtenä työpäivänä virka-aikana joka viikko ja pieneläinpäivystyksessä työskentelisi jatkuvasti hoitaja eläinlääkärin työparina, tarvittaisiin yksikköön vähintään neljä uutta hoitajan tointa. Näin suuri henkilökunnan lisääminen vaatisi uuden toimitilan käyttöön ottamista Maantiekadun vastaanoton tilalle, koska nykyisissä toimitiloissa ei ole mahdollista työskennellä enempää eläinlääkäreitä kun tällä hetkellä työskentelee (Harjavalta 2, Maantiekatu 2, Ulvila 1 ja Eurajoki 1). Uuden vastaanoton sisustaminen ja varustelu niin, että siellä on mahdollista työskennellä 5-8 eläinlääkärin yhtaikaa vaatii lisäksi investointeja.

Arvio lisämäärärahan tarpeelle henkilöstökulujen ja uuden toimitilan kulujen kattamiseksi on vuositasolla 530 000 euroa vuoden 2020 toteutumaan verrattuna. Uusien toimitilojen hankkimista ei ole valmisteltu ja koska rekrytointiin ei voida lähteä ennen kuin päätökset uusista viroista ja toimista sekä niiden täyttöluvista olisi tehty, ei ole realistista odottaa, että yksikön toiminta olisi käynnissä tässä ehdotuksessa esitetyllä tavalla ennen vuotta 2022. 

Ehdotuksen 1 suhteen on otettava huomioon, että kahdeksan eläinlääkärin klinikka Porin kaupungin alueella olisi tällä hetkellä eläinlääkärimäärältään suurin eläinlääkintäpalveluita tuottava yksikkö koko Satakunnassa kunnalliset ja yksityiset toimijat mukaanlukien. Koska eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan tehtäviin kuluu tuottaa peruseläinlääkäripalvelua pieneläimille ainoastaan siinä tapauksessa, että alueella ei ole palvelua muutoin saatavilla, olisi näin suuren peruspalvelutason ylittävän, pääasiassa pieneläinlääkintäpalveluja tuottavan klinikan pyörittäminen kunnan toimimista kilpailutilanteessa markkinoilla, jolloin toimintaan tulisi sovellettavaksi yhtiöittämisvelvollisuus kuntalain 126 §:n perusteella. Edelleen tällaisessa tilanteessa 127 pykälän perusteella eläinlääkintäpalvelut tulisi tuolloin hinnoitella markkinaperusteisesti. Tällä hetkellä kunnaneläinlääkäri laskuttaa eläinlääkintähuoltolakiin perustuen asiakasta kunnaneläinlääkäritaksan mukaan. Yksityiseen yrittäjään verrattuna kunnallisen praktikon palveluiden tuottamisen kustannusrakenne on kuitenkin erilainen, koska kunnallinen praktikko saa työnantajaltaan peruspalkkaa eikä joudu itse vastaamaan esimerkiksi avustavan henkilökunnan tai kiinteistöjen ja niiden kunnossapidon aiheuttamista kustannuksista.

Ehdotuksen toteuttamisen aloittaminen edellyttää valtuuston päätöstä tarvittavien kunnaneläinlääkärien virkojen perustamisesta sekä täyttölupien myöntämistä sekä näille että neljälle uudelle hoitajan toimelle. Tämä tarkoittaa, että yksikkö tarvitsee lisämäärärahaa vuodelle 2021 ja 530.000 euron suuruisen lisäyksen elinvoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2022 talousarviokehykseen. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2021 riippuu siitä, milloin uudet toimitilat saataisiin käyttöön ja milloin uudet eläinlääkärit ja hoitajat aloittaisivat työnsä.

 

Ehdotus 2

Eläinlääkäripäivystystä jatketaan Porin yta-alueella 1.4.-31.8.2021 välisenä aikana niin, että arkisin alueella päivystää kaksi eläinlääkäriä kerrallaan sekä suur- että pieneläimiä, ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivisin päivystää yhtaikaa kaksi eläinlääkäriä, jotka sopivat työnjaosta keskenään. Mikäli kahta eläinlääkäriä ei poikkeustilanteessa ole saatavilla, voidaan lyhytaikaisesti järjestää päivystys yhden eläinlääkärin voimin myös pyhäpäivinä ja viikonloppuisin. Eläinlääkäripäivystyksessä työskentelee työnantajan palkkaamana eläintenhoitaja aina päivystysaikoina.

Lisäksi pieneläinpäivystyksen järjestäminen kilpailutetaan keväällä 2021. Koska tässä vaihtoehdossa pieneläinpäivystys tuotettaisiin ostopalveluna, tuottaisivat kaupungineläinlääkärit jatkossa päivystysaikana ainoastaan suureläimiä koskevan päivystystoiminnan, minkä pyörittämiseen nykyiset eläinlääkärinvirat riittäisivät. 

Tämä ehdotus edellyttää eläinlääkintäyksikölle  vuodelle 2021 osoitettujen määrärahojen lisäämistä enintään 120.000 eurolla. Ensisijaisesti lisämääräraha pyritään järjestämään elinvoima- ja ympäristötoimialan sisäisin järjestelyin.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan vuoden 2022 talousarviokehyksessä ei tarvitse osoittaa tämän vaihtoehdon toteuttamiseksi lisämäärärahaa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää, että eläinlääkäripäivystystä jatketaan Porin yta-alueella 1.4.-31.8.2021 välisenä aikana niin, että päivystyksessä työskentee koko päivystysajan kaksi eläinlääkäriä sekä eläintenhoitaja. Mikäli kahta eläinlääkäriä ei ole saatavilla ilman, että työssä olevien kaupungineläinlääkäreiden päivystysvelvoite (1/5) ylittyy, voidaan päivystys lyhytaikaisesti järjestää yhden eläinlääkärin voimin. Kaikki praktikkoeläinlääkärit ovat velvollisia tarvittaessa työskentelmään sekä suur- että pieneläinpäivystäjinä. Koska yksikön eläinlääkärivakanssit eivät riitä siihen, että kaksi eläinlääkäriä päivystäisi yhtaikaa, pyritään määräaikaisia eläinlääkäreitä rekrytoimaan vajetta paikkaamaan. Määräaikaisten eläinlääkäreiden palkkakustannuksista tekee päätöksen henkilöstöjohtaja.

Edelleen lautakunta toteaa, että eläinlääkäripäivystyksen toteuttaminen edellä kuvatulla tavalla ylittää eläinlääkintäyksikölle vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa osoitetut määrärahat enintään 120.000 eurolla. Määrärahatarpeen ja toimialan sisäisten järjestelymahdollisuuksien tarkennuttua lautakunnalle tuodaan vahvistettavaksi päivitetty käyttösuunnitelma ja mahdollinen esitys toimialalle osoitettavasta lisämäärärahasta.

Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston periaatepäätökseksi seuraavaa:

Valtuusto oikeuttaa elinvoima- ja ympäristötoimialan muuttamaan pieneläinpäivystyksen järjestämistapaa siten, että pieneläinpäivystys hankitaan ostopalveluna. Tässä tarkoituksessa elinvoima- ja ympäristötoimiala oikeutetaan järjestämään tarjouskilpailu pieneläinpäivystyksen järjestämisestä ostopalveluna. Kilpailutus tulee toteuttaa siten, että päivystysvastaanotto sijaitsee 15 minuutin ajomatkan päässä Porin keskustasta ja että kaikkina vuorokaudenaikoina päivystyksessä on työskenneltävä vähintään yhden eläinlääkärin ja eläintenhoitajan.

Lisäksi lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan käymään neuvottelut Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa neuvottelut yhteistoimintasopimuksen päivittämiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Elina Sipilä, kaupungineläinlääkäri, elina.sipila@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksissaan 10.2.2021 § 26  ja 3.3.2021 § 33 Eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen 1.4.2021 alkaen.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle eläinlääkäripäivystyksen periaatepäätökseksi seuraavaa:

Valtuusto oikeuttaa elinvoima-​ ja ympäristötoimialan muuttamaan pieneläinpäivystyksen järjestämistapaa siten,​ että pieneläinpäivystys hankitaan ostopalveluna. Tässä tarkoituksessa elinvoima-​ ja ympäristötoimiala oikeutetaan järjestämään tarjouskilpailu pieneläinpäivystyksen järjestämisestä ostopalveluna. Kilpailutus tulee toteuttaa siten,​ että päivystysvastaanotto sijaitsee 15 minuutin ajomatkan päässä Porin keskustasta ja että kaikkina vuorokaudenaikoina päivystyksessä on työskenneltävä vähintään yhden eläinlääkärin ja eläintenhoitajan.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksissaan 10.2.2021 § 26  ja 3.3.2021 § 33 eläinlääkäripäivystyksen järjestämistä 1.4.2021 alkaen. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 15.3.2021 § 181.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Valtuusto oikeuttaa elinvoima-​ ja ympäristötoimialan muuttamaan pieneläinpäivystyksen järjestämistapaa siten,​ että pieneläinpäivystys hankitaan ostopalveluna. Tässä tarkoituksessa elinvoima-​ ja ympäristötoimiala oikeutetaan järjestämään tarjouskilpailu pieneläinpäivystyksen järjestämisestä ostopalveluna. Kilpailutus tulee toteuttaa siten,​ että päivystysvastaanotto sijaitsee 15 minuutin ajomatkan päässä Porin keskustasta ja että kaikkina vuorokaudenaikoina päivystyksessä on työskenneltävä vähintään yhden eläinlääkärin ja eläintenhoitajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elina Sipilä, kaupungineläinlääkäri, elina.sipila@pori.fi

Perustelut

Ympäristöterveysjaoston jäsen Sanna Aaltonen on pyytänyt selvitystä eläinlääkinnän ja pieneläinpäivystyksen tilanteesta.

Porin kaupungin ja Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oyj:n välisen sopimuksen nojalla Evidensia Eläinlääkäripalvelut on tuottanut yhteistoiminta-alueen pieneläinpäivystyksen 1.9.-31.12.2021 välisenä aikana viikonloppuisin sekä arkisin virka-aikaan. 1.1.2022 alkaen sopimuksen nojalla Evidensia Eläinlääkäripalveluiden oli määrä alkaa tuottaa yhteistoiminta-alueen pieneläinpäivystys kokoaikaisesti 24/7.

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oyj:n joulukuussa saapuneen ilmoituksen mukaan yhtiö ei kuitenkaan pysty eläinlääkäripulan takia tuottamaan pieneläinpäivystystä 1.1.2022 alkaen vuorokauden ympäri Porissa. Porin klinikka pystyy kuitenkin vuodenvaihteen jälkeen päivystämään viikonloput perjantai-illasta maanantaiaamuun sekä arkisin virka-aikana klo 8-16. Porin kaupungin ja Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oyj:n välisessä 29.12.2021 päivitetyssä sopimuksessa sovittiin, että Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oyj tuottaa arki-iltojen ja öiden pieneläinpäivystyksen Tampereen ja Raision toimipisteissään 1.1.-31.3.2022 välisenä aikana. Yhteistoiminta-alueen päivystysasiakkaat voivat vapaasti käyttää kumpaa tahansa toimipistettä valintansa mukaan. Evidensian klinikka Syke Porissa on myös auki arkisin klo 20 saakka ja ottaa tuolloin mahdollisuuksien mukaan ajanvarauksella vastaan myös kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Lisäksi Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oyj tarjoaa yhteistoiminta-alueen asiakkaiden käyttöön etäeläinlääkärin neuvontapalvelunsa, joka on arkisin auki klo 8-20.

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oyj:n kanssa on sovittu seurantapalaveri 1.3.2022 koskien päivystyksen tilannetta 1.4.2022 alkaen, ja elinvoima- ja ympäristölautakunnalle asiaa esitellään 2.3.2022 pidettävässä kokouksessa.

Tätä tilannekatsausta varten Syke klinikan johtajalta on pyydetty erikseen sähköpostitse tietoja rekrytointitilanteesta ja alkuvuoden arkipäivystyksen potilasmääristä sekä asiakaspalautteesta. Saadun selvityksen mukaan "Reklamaatioita päivystysjärjestelyistä ei ole tullut eikä yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta myöskään päivystyspotilastapauksista. Yhteensä päivystyskäyntejä lähikunnista ja päivystysalueelta on tammikuun aikana 12 kpl. Jonot päivystysaikana Porin Sykkeessä pahimmillaan n. 3-5h potilastapauksesta riippuen (hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä). Saman suuntaisia jonotusaikoja myös Tampereella ja Raisiossa tilanteesta ja päivästä riippuen (pelkästään Porin alueen potilaiden jonotusaikoja hyvin vaikea arvioida).Tämän hetken rekrytointitilanne on edelleen huono. Eläinlääkärivaje vaivaa koko Suomea ja se näkyy myös suurimmissa eläinsairaaloissamme. Yrityksemme tekee jatkuvaa rekrytointia useamman ihmisen toimesta, joten myös Porin rekrytointia hoitaa keskitetysti useampi henkilö. Eläinlääkäripula on valitettava tosiasia, jonka eteen teemme jatkuvasti töitä."

Kaupungineläinlääkärin viroista on tällä hetkellä täyttämättä yksi, johon ei saatu syksyn haussa hakijoita jatketusta hakuajasta huolimatta. Virka laitetaan uudelleen auki helmikuussa. Työssä kaupungineläinlääkäreitä on tällä hetkellä viisi toimintayksikön esimies mukaan lukien. Kuudennen viran vastaanottanut eläinlääkäri on ilmoittanut aloittavansa työnsä huuhtikuussa, joten tällä hetkellä kaupungineläinlääkärit työskentelevät kahden praktikkoeläinlääkärin vajaamiehityksellä. Kaupungineläinlääkärit tuottavat suureläinpäivystyksen omana työnä ja eläinlääkäreiden virkoihin kuuluva päivystysvelvollisuus on yksi viidestä. Päivystysvuorot alkavat arkisin klo 8 ja päättyvät seuraavana arkipäivänä klo 8. Viikonlopun päivystysvuoro alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy maanantai-aamuna klo 8.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Jaosto merkitsee saaneensa tiedoksi selvityksen eläinlääkäripäivystyksen tilanteesta 9.2.2022. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.