Ympäristöterveysjaosto, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Eläinsuojan ilmoitus, vastine Vaasan hallinto-oikeudelle

PRIDno-2021-6111

Valmistelija

  • Sarita Aho, terveysinsinööri, sarita.aho@pori.fi

Perustelut

Vaasan hallinto-oikeus on lähettänyt vastinepyynnön 28.12.2021 diaarinumero 21425/03.04.04.04.19/2021 Eurajoen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle/Porin kaupungin terveysvalvonnalle. Hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöstä koskevasta valituksesta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Jaosto päättää antaa asiassa Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan vastineen.

Terveydensuojeluviranomainen on antanut 28.6.2021 Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksesta lausuntonsa, jossa on määräyksiä annettaessa pyydetty huomioimaan seuraavat seikat:

1. Toiminta ei saa aiheuttaa pohjaveden eikä talousveden pilaantumista / terveyshaittaa.

Päätöksen määräysten kohdassa kolme tämä on huomioitu toteamalla, että eläinsuojatoiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, haju-, melu- tai pölyhaittaa, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle.

2. Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta hajuhaittaa toiminnan vaikutuspiirissä oleville. Eläinjätteiden säilytys ja käsittely eivät saa aiheuttaa haju ja/tai terveyshaittaa toiminnan vaikutuspiirissä oleville. Kuolleita eläimiä tulee käsitellä ja säilyttää asianmukaisesti ja ne tulee toimittaa riittävän usein käsiteltäväksi hakemuksessa ilmoitettuun laitokseen (Honkajoki).

Määräysten kohdassa seitsemän on määrätty, että eläinsuojan toiminnasta ei saa aiheutua ympäristölle toistuvia hajuhaittoja. Hajuja on seurattava vähintään aistinvaraisesti päivittäin ja hajupäästöistä tulee pitää seurantapäiväkirjaa. Määräyksissä on todettu myös, että toiminnanharjoittajan tulee laatia viiden kuukauden kuluessa ilmoituksen mukaisen toiminnan aloittamisesta hajunhallintasuunnitelma, jonka perusteella valvontaviranomainen päättää hajunhallinnan jatkotoimista. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole tähän lisättävää. Terveydensuojeluviranomaiselle ei ole tullut valituksia toiminnan aiheuttamista hajuhaitoista.

3. Haittaeläinten (mm. hyönteiset, jyrsijät, linnut) torjumista ja suojautumista varten tulee olla asianmukaiset suunnitelmat ja järjestelyt.

Määräysten kohdassa kolme on todettu, että alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti. Varsinaisesta haittaeläinten torjunnasta ja siihen liittyvästä suunnitelmasta ei ole määräyksissä mainintaa. Haittaeläinten torjunta ja siihen liittyvät suunnitelmat tulisi sisältyä määräyksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus (vaasa.hao@oikeus.fi)

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.