Ympäristöterveysjaosto, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kantelu terveydensuojeluviranomaisen toiminnasta, selvitys aluehallintovirastolle

PRIDno-2021-6093

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirastolle on tehty kantelu terveysvalvonnan toiminnasta Nakkilan kunnan Tattaran koulua koskevassa terveydensuojelulain mukaisessa sisäilma-asiassa. Aluehallintovirasto pyytää terveydensuojeluviranomaisen selvitystä asiassa.

LSAVI/14057/2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää esittää selvityksenään kanteluun Lounais-Suomen aluehallintovirastolle seuraavaa.

Nakkilan kunta on yhteistoimintasopimuksella antanut Porin kaupungille hoidettavaksi terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määritellyt kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

Porin kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunta toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena, ja sen alainen ympäristöterveysjaosto päättää terveydensuojelulain tarkoittamalle terveydensuojeluviranomaiselle kuuluvat asiat.

Asian käsittely
Nakkilan kunnan Tattaran koulun (peruskoulu) terveydelliset olosuhteet kuuluvat terveydensuojelulain (763/1994) mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan. Tattaran koululle tehtiin 15.12.2020 ympäristöterveysjaoston hyväksymän Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen tarkastus. Tarkastuksella koululla havaittiin epäkohtia, joihin liittyen tuli terveysvalvonnalle toimittaa selvitys lattia- ja seinärakenteiden kunnosta sekä niiden kosteudesta 31.3.2021 mennessä.

Nakkilan kunta toimitti 6.4.2021 terveysvalvonnalle kartoituksen tarkastusraportin (Tehokuivaus Oy 22.2.2021). Tarkastusraportissa suositeltiin erillisen korjaussuunnitelman teettämistä kosteusongelman poistamiseksi. Asian selvittämiseksi järjestettiin 12.4.2021 kokous, johon osallistui viranhaltijoita Nakkilan kunnan teknisestä toimesta ja opetustoimesta sekä Porin kaupungin terveysinsinööri. Kokouksessa keskusteltiin tutkimuksessa esiin tulleista seikoista, ja todettiin rakennuksen tilan edellyttävän jatkotoimenpiteitä.

13.4.2021 Nakkilan kunnalle toimitettiin terveydensuojelulain mukainen korjaus- ja toimenpidekehotus koskien koulun kellarikerrosta. Kehotuksen mukaan terveysvalvonnalle tuli toimittaa selvitys kellarikerrokseen tehtävistä toimenpiteistä ja niiden aikataulusta. Nakkilan kunta toimitti 29.6.2021 terveysvalvonnalle kunnanvaltuuston päätösotteen, jonka mukaan koulun kellarikerrokseen tehdään pintaremontti, jossa kosteutta läpäisemättömät materiaalit korvataan hengittävillä materiaaleilla ja koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Terveysvalvontaan toimitetussa kosteusvauriokorjauksen esisuunnitelmassa (Sitowise Oy 25.5.2021) todetaan rakennuksen ulko- ja väliseinässä jälkiä vaurioista sekä rakennekosteusmittauksella todennettua kosteusvaurioitumista. Lattiassa on kohonneita kosteuspitoisuuksia sekä asbestia sisältäviä pikisivelyjä. Lisäksi rakennusmateriaalinäytteissä todettiin analyyseillä toimenpiderajan ylittäviä mikrobikasvustoja. Edellisten perusteella voitiin todeta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) usean toimenpiderajan ylittyneen ja tilojen aiheuttavan käyttäjilleen terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa. Koska esitettyä kellarikerroksen pintaremonttia ei voitu pitää riittävänä toimenpiteenä tilan terveydellisten olosuhteiden turvaamiseksi, varattiin Nakkilan kunnalle hallintolain mukainen mahdollisuus kirjallisen vastineen antamiseen koskien kellarikerroksen asettamisesta käyttökieltoon.

Nakkilan kunta totesi 13.7.2021 toimittamassaan vastineessa, että kunta on tilannut suunnitelman koulun kellarikerroksen kevyestä pintaremontista, ja että remontti valmistuu kesään 2022 mennessä. Vastineen mukaan pintaremontin ansiosta ulkopuolisen höyrypaineen on tarkoitus purkautua huonetiloihin ja tuulettua ilmanvaihdon avulla tiloista pois. Koulun toiminta tiloissa jatkuisi normaalisti.

Koska vastineessa ei tuotu esiin kellaritilan terveydellisiä olosuhteita parantavia toimenpiteitä, esitettiin 14.10.2021 kokoontuneelle Nakkilan kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimivalle Porin kaupungin ympäristöterveysjaostolle Tattaran koulun kellarikerroksen asettamista terveydensuojelulain 27 §:n mukaisesti käyttökieltoon. Jaosto palautti asian lisäselvityksiä varten valmisteluun.

Nakkilan kunnalle toimitettiin lisäselvityspyyntö koulun kellarikerroksen vaurioista ja niiden vaikutuksesta sen käyttäjille. Lisäselvityksenä saatuja kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta (A-Insinöörit Oy 23.11.2021) ja työterveyshuollon lausuntoa sekä esitystä koulun kellarikerroksen asettamista käyttökieltoon käsiteltiin ympäristöterveysjaostossa 9.12.2022. Jaosto päätti antaa Nakkilan kunnalle terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen kiellon käyttää Tattaran koulun kellarikerroksen tiloja 1.1.2022 alkaen. Päätöksen mukaan kellarikerros tulee osastoida ja alipaineistaa muusta rakennuksesta niin, ettei sieltä pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia käytössä oleviin tiloihin. Kielto voidaan purkaa terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä sen jälkeen, kun selvitys tehdyistä riittävistä korjaustoimenpiteistä on saatu, ja tilojen käyttökelpoisuus on tarkastuksella todettu. Päätös on lainvoimainen.

Sisäilmastotyöryhmän kokoonpano ja toiminta
Nakkilan kunta perusti Tattaran koulun sisäilmastotyöryhmän, joka on eri toimijoista ja tilan käyttäjien edustajista koostuva työryhmä. Ryhmää perustettaessa on terveysvalvonnalta pyydetty ohjeistusta kokoonpanosta ja Nakkilan kunnalle on kerrottu Porin kaupungin sisäilmatyöryhmän jäsenistöstä. Porin kaupungin sisäilmatyöryhmän jäsenet eivät ole alueellinen sisäilmatyöryhmä vaan työryhmä, joka käsittelee Porin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työtilojen sisäilma-asioihin liittyviä asioita. Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida sisäympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisuprosessia sekä arvioida selvitysten tuloksia tarvittavine toimenpiteineen. Ryhmään kutsuttiin asiantuntijoita samoilta toimialoilta kuin Porin kaupungin sisäilmatyöryhmän kokoonpanossa on.

Tattaran koulun sisäilmastotyöryhmässä on edustettuna kiinteistön omistaja, kouluterveydenhoitaja, työterveyslääkäri, työsuojeluvaltuutettu (henkilökunnan edustaja), työsuojelupäällikkö, lisätutkimuksia tekevän konsulttitoimiston edustaja (RTA-koulutus) ja terveysvalvonnan edustaja (RTA-koulutus, koulun vastuutarkastaja).  Terveysvalvonnan edustaja on ollut mukana sisäilmastotyöryhmän toiminnassa sekä asiantuntijaedustajana että viranomaisena, jolla on terveydensuojelulain mukaiset viranomaisoikeudet ja -velvollisuudet. Terveysvalvonnan edustus sisäilmatyöryhmässä on tärkeä kokonaisarvioinnin, haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavien toimenpiteiden sekä tilojen käyttöön liittyvien ratkaisuiden linjaamiseksi. Terveysvalvonnan edustaja ei ole päättänyt terveydensuojelulain mukaisesta määräyksestä tai kieltänyt tilan käyttöä, vaan päätöksen koulun kellaritilan käyttökiellosta on tehnyt Nakkilan kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimiva Porin kaupungin ympäristöterveysjaosto. 

Tattaran koulun sisäilmastotyöryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 3.11.2021, jossa sovittiin tarvittavista tutkimuksista ja toimenpiteistä. Toisessa kokouksessa 23.11.2021 esiteltiin valmistunut kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus, oirekysely sekä terveydellisten merkityksien arvioinnit, joiden perusteella sisäilmastotyöryhmä suositteli, että kellaritilojen käyttö lopetetaan vuodenvaihteessa 2021-2022 (31.12.2021).

Käyttäjien oirekysely
Käyttäjien oirekyselyjä käsiteltiin Tattaran koulun sisäilmastotyöryhmän perustamiskokouksessa 3.11.2021, jolloin päädyttiin siihen, että oirekysely toteutetaan ainoastaan henkilökunnalle. Oirekyselyä oppilaille ei katsottu tässä vaiheessa tarpeelliseksi. Oppilaiden oireiluista ei ollut tullut yhteydenottoja kouluterveydenhoitajalle eikä muillekaan kokoukseen osallistuneille. Lasten asioista oli oltu aktiivisesti yhteydessä työryhmän jäseniin muun muassa vanhempien taholta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.