Ympäristöterveysjaosto, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2021

PRIDno-2019-283

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan toimivaltaisen elimen on vuosittain vahvistettava elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukainen valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontasuunnitelmat.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen tulee arvioida vuosittain. Arviointi tulee tehdä seuraavien tekijöiden osalta; tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä keskushallintoviranomaiselle siten, kuin siitä toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa mainitaan.

Ympäristöterveysjaosto on hyväksynyt Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuodelle 2021 kokouksessaan 3.12.2020 § 26

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain erilaisten suoritteiden mukaan. Vuonna 2021 vallinnut poikkeustilanne vaikeutti tietyiltä osin tarkastustoimintaa esimerkiksi ravitsemusliikkeitä koskeneiden rajoitusten vuoksi.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2020 ja 2021 suoritemäärät.

Vuosi

2020         

2021       

Käsitellyt ilmoitukset/hakemukset

197

187

Tarkastukset yhteensä

691

574

- valvontasuunnitelman mukaiset      

598

489

- terveyshaittaepäilyyn perustuneet

30

38

- laivatarkastukset

19

15

Näytteenotot

129

187

Muut yhteydenotot

533

509

Tarkastuksista 47 % kohdistui elintarviketoimialaan, 45 % terveydensuojelutoimialaan ja 8 % tupakka- ja lääkelain mukaisiin toimintoihin.

Vuoden 2021 aikana terveysvalvonnassa toteutettiin opinnäytetyönä selvitys alueella toimivien elintarvikehuoneistojen/myymälöiden jääpalojen mikrobiologisesta laadusta ja jääpalojen käsittelyhygieniasta. Selvityksen loppuraportti on vielä valmistelussa.

Suunnitelmallisesta valvonnasta saatavat maksutuotot kohdennetaan kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Terveysvalvonnan maksutuotot jäivät vuonna 2020 kymmenen prosenttia talousarviossa esitettyä vähäisemmiksi, mutta kokonaisuudessaan talouden toteutuma oli ylijäämäinen. 

Valvontaeläinlääkäri
Eläinsuojeluun liittyviä suoritteita seurataan kokonaissuoritemäärällä ja päätösten määrällä. Päätösten määrä tarkastusten määrään nähden kuvaa sitä, kuinka suuressa osassa tarkastuksista on havaittu sellaisia puutteita, joiden korjaamiseksi on nähty tarpeelliseksi antaa virallisia määräyksiä.

Eläinsuojelutehtäviä suorittavat valvontaeläinlääkärin lisäksi tarvittaessa kaupungineläinlääkärit. Eläintautivalvontatarkastuksista suurin osa on praktikkoeläinlääkäreiden suorittamia.

Vuonna 2020 eläinsuojelutehtäviin osoitettiin 1,5 htv:ta ja vuonna 2021 1,4. Vuonna 2020 Covid-epidemian takia suunnitelmalliset tarkastukset karsittiin minimiin, mikä on osaltaan vähentänyt kokonaiskäyntimääriä. Myös vuonna 2021 pandemia on vaikuttanut suunnitelmallisten käyntien määriin laskevasti. Suurin osa eläinsuojelukäynneistä on kahden eläinlääkärin yhdessä tekemiä ja ne on laskettu yhdeksi käynniksi.

Praktikkoeläinlääkärit
Eläinlääkinnän suoritteita seurataan eläinlääkärikäyntien määrällä. Eläinlääkäreiden käyntimäärä on laskenut reippaasti vuodesta 2020, mikä johtuu yksikön täyttämättömistä viroista, tilastoimatta jääneistä käynneistä ja viikonloppujen sekä virka-aikaisen pieneläinpäivystyksen hankinnasta Evidensia eläinlääkäripalvelut Oyj:ltä 1.9.2021 alkaen. Suurimman osan vuotta yksikössä työskenteli neljä praktikkoeläinlääkäriä kuuden ja puolen sijaan, mikä on virkojen määrä. Vuonna 2021 virka-aikana suoritettiin 284 suureläinkäyntiä ja 5 282 pieneläinkäyntiä. Päivystysaikana suureläinkäyntejä tehtiin 111 kappaletta ja pieneläinkäyntejä 524. Yhteensä praktiikkakäyntejä oli 6 201 kappaletta. Tiedoista puuttuvat osittain kahden eläinlääkärin käynnit, joita ei ole ilmoitettu työnantajalle virkasuhteen päättymisen jälkeen. Puuttuvat tiedot näkyvät eniten pieneläinten päivystyskäyntien määrässä, joka on todellisuudessa mainittua jonkin verran suurempi.

Alla olevassa taulukossa on vuosien 2020 ja 2021 suoritemäärät.      

Vuosi

2020

2021

Eläinsuojelutarkastukset

318

371

Eläintautivalvontatarkastukset

19

16

Sivutuotevalvontatarkastukset

8

-

Päätökset

33

22

Eläinlääkäreiden praktiikkakäynnit yhteensä 

10648

6520

Suoritteet yhteensä

11026

6929

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto merkitsee tiedokseen ympäristöterveydenhuollon selvityksen vuoden 2021 valvontasuunnitelman toteutumisesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.