§ 2 Tietosuoja-aineiston hävittäminen

Lataa 

PRIDno-2022-6757

Päätöspäivämäärä

1.2.2023

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa (Vertailu Tietosuoja-aineiston hävittäminen.pdf). 

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että saadut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit
Halvin hinta.

Tietosuoja-astioiden kuukausivuokrat ja tyhjennyskertojen hinnat (alv 0 %).

Tarjousten arviointi ja vertailu
Vertailuhintana käytetään kuukausihintaa, joka lasketaan seuraavasti: 
(€/astia/kk x 130) + (€/astia/tyhjennys x 42).

Palvelun tuottajaksi valitaan hinnaltaan halvin tarjoaja.
Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko (vertailu Tietosuoja-aineiston hävittäminen.pdf).

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta,​kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike-​tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

Hankinta koskee Porin kaupungin sekä mukana olevien yhteistoimintatahojen luottamuksellisen paperiaineiston hävitykseen tarkoitettu palvelukokonaisuus. Palvelu kattaa tietosuoja-astioiden toimittamisen eri toimipisteisiin, niiden poiskuljetuksen sekä aineiston turvallisen tuhoamisen.

Sopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu.Sopimus on tavoitteissa allekirjoittaa heti, kun hankintapäätös saa lainvoiman, ja se on voimassa 31.1.2025 asti + mahdollinen 1 optiovuosi.

Kyseessä on Porin kaupunginhallituksen määrittämä yhteishankinta, jotka hankintapalvelut kilpailuttaa ja joista hankintapäällikkö tekee hankintapäätöksen. Hankintaa on valmisteltu Porin kaupungin hallintopalvelujen edustajien kanssa.

Hankinnassa ovat mukana: Pori, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki ja Nakkila.

Tarvittaessa hankintaa tulee voida laajentaa hankintapalvelujen yhteistoiminta- ja yhteistyötahojen (mukaan lukien konserniyhtiöt) tarpeisiin; näissä tapauksissa tulee aina ensin olla yhteydessä Porin kaupungin hankintapalveluihin.

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä, arvioitu arvo n. 45 000 – 65 000 € koko sopimuskaudella, mukaan lukien optio. Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus Tarjouspalvelu.fi/Pori kautta Hilmassa 4.1.2023. Tarjousaika päättyi 26.1.2023 klo 12.00. Hankintamenettely oli avoin. Osatarjousta ei hyväksytty. 

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat:
Encore Ympäristöpalvelut Oy, Suomen Tietoturva Oy ja Veikko Lehti Oy.

Päätös

Päätetään, edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että tietosuoja-aineiston hävittämispalveluiden sopimustoimittajaksi valitaan Veikko Lehti Oy.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö