§ 102 Polymeerin hankinta Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaukseen Q1 2023

Lataa 

PRIDno-2022-6461

Päätöspäivämäärä

28.11.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Kemira Oyj on tarjonnut tuotettaan Supefloc XD5200 lietteenkuivaukseen.

Saapunut tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan arvo välillä 1.1-31.3.2023 on n. 23 000 €, alv 0%. Hankinta alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Kuvaus

Puhdistamolietteen kuivausprosessissa käytetään polymeeriä, jonka tarkoitus on sitoa lietteen kiintoaines koneellista kuivausta varten. Puhdistamolietteen laatu Luotsinmäen keskuspuhdistamolla poikkeaa asumajätevettä käsittelevien puhdistamoiden lietteiden laadusta, koska keskuspuhdistamo on asuma- ja teollisuusjätevesien yhteispuhdistamo. Lietteen laatu vaikuttaa siihen, minkälainen polymeeri lietteenkuivaukseen tarvitaan. Polymeeritoimittajien ja Porin Veden toimesta on testattu eri kuivauspolymeerejä toimittajien yhteydenottojen perusteella. Porin Vesi pyysi testeissä hyvin toimivaksi todetusta polymeeristä tarjousta ajalle 1.1.-31.3.2023. Jatkokausi vuodelle 2023 kilpailutetaan myöhemmin.

 

Päätös

Valitaan ajalle 1.1-31.3.2023 lietteenkuivaukseen käytettävän polymeerin toimittajaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Kemira Oyj.

Mikäli tarjotun polymeerin toimivuudessa ilmenee ongelmia tai polymeeristä johtuva käyttömäärä on oletettua suurempi, hankintapäätöstä voidaan muuttaa.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi