§ 100 Sammutettu kalkki Q1 2023

Lataa 

PRIDno-2022-3969

Päätöspäivämäärä

22.11.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

SMA Mineral Oy:n tuottama kalkki on todettu huonosti toimivaksi Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen olosuhteissa. SMA  Mineral Oy:n tarjoama kalkki ei liuennut veteen riittävästi. PH:n säätö tämän kalkin avulla oli erittäin haastavaa. Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan sammutetun kalkin tulee olla laadultaan talousveden valmistukseen sopivaa. SMA  Mineral Oy:n tarjoama tuote ei täytä tätä vaatimusta Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen osalta. Edellä olevan perusteella SMA  Mineral Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Hankkija Oy:n tarjouksessa tarjotun tuotteen yksilöity tuotenimi ei vastaa tuote-esitteitä, selosteita ja käyttöturvatiedotetta. Tällä perusteella Hankkija Oy:n tarjous hylätään.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Valintaperusteena on halvin hinta ja tuotteen soveltuvuus talousvesikäyttöön.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti Nordkalk Oy Ab.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

Talousveden tuotannossa Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella käytetään veden pH: n säätämiseen sammutettua kalkkia. Vuosikulutus kalkille on noin 320t. Porin Vesi, liikelaitos on avannut tarjouspyynnön sammutetun, elintarvikelaatuisen kalkin toimittamisesta Harjakankaan tekopohjavesilaitokselle 1.1-31.3.2023. Tarjoukset tuli toimittaa 17.11.2022 klo 12 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksia oli saapunut 3 kpl.

Hankinnan arvo kyseisellä aikavälillä on noin 34.000,00€ Alv 0%

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein hylätä SMA Mineral Oy:n ja Hankkija Oy:n tarjoukset.

Sammutetun kalkin toimittajaksi valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Nordkalk Oy Ab ajalle 1.1-31.3.2023.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi