§ 1 Tiemerkintätöiden hankinta 2022 - 2023

Lataa 

PRIDno-2022-2173

Päätöspäivämäärä

21.6.2022

Päätöksen tekijä

Kaupunginpuutarhuri

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

halvin hinta

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

Hankinta käsittää vuoden 2022 ja 2023 tiemerkintä töitä, ja mahdollisen option vuodelle 2024.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, hankinnan ennakoitu arvo on 30 000 €. Hankinta toteutettiin avoimella/rajoitetulla menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin (Pienhankintapalvelu.fi/Pori –portaalin) kautta 11.05.2022. Tarjousaika päättyi 25.05.2022 klo 12.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Cleanosol Oy, Elfving singnum AB Oy, Hot Mix Oy Finland ja Tiemerkintä AE Oy

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 4§:n nojalla toimintayksikön esimies päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, joiden arvo on enintään 60 000 euroa. Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että tiemerkintätyöt 2022–2023 hankitaan Tiemerkintä AE Oy:ltä.

Allekirjoitus

Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, TEK / Infran kunnossapito

Organisaatiotieto

Infrayksikkö