§ 25 Porin kaupungin lausunto Traficomille HCT-poikkeuslupahakemukseen

Lataa 

PRIDno-2022-6522

Päätöspäivämäärä

15.12.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää tienpitäjän suostumuksesta erikoiskuljetuslupaa varten.

Kuvaus

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on saanut käsiteltäväkseen niin sanotulla High Capacity Transport eli HCT-kalustolla ajettavien kuljetusten poikkeuslupahakemuksen Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:lta. Kyse on kuljetusliikkeelle aikaisemmin myönnetyn poikkeusluvan voimassaolon jatkamisesta 5 vuodella. Huhtalan nykyisen luvan (436/3.5.8/2016) voimassaolo päättyy 31.12.2022. Huhtala on vaihtanut yhdistelmän vetoauton, ja hakee nyt poikkeuslupaa samalle yhdistelmälle, mutta uudella vetoautolla seuraavasti:

  • yhdistelmämassa 100 tonnia
  • puoliperävaunun 4-akselisella telillä 31 tonnin massa

Yhdistelmän pituus on 34,00 metriä, eikä se nykyisen tieliikennelain mukaan tarvitse enää poikkeuslupaa, koska yhdistelmän suurin sallittu pituus saa olla 34,50 metriä. Yhdistelmä täyttää sitä koskevan kääntyvyysvaatimuksen, paitsi silloin jos käytetään vara-ajoneuvona toimivaa varsinaista perävaunua.

Poikkeuslupahakemuksessa esitetyt pääreitit ovat seuraavat:

*Pori – Rauma (paluukuljetus ilman kuormaa)

  • UPM Seikun Saha – Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori – Hallituskatu, Pori – Karjarannantie, Pori - Rauhanpuisto, Pori – VT8 – Hankkarintie, Rauma – UPM itäportti – Suojantie, Rauma

*Tyhjän yhdistelmän paluureitti eroaa Porissa seuraavasti

  • VT8 – Rauhanpuisto, Pori - Karjarannantie, Pori – Valtakatu, Pori – Tullipuominkatu, Pori – Vähälinnankatu, Pori – Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori

*Reitti UPM Seikun Sahan ja Kalevi Huhtala Oy:n toimitilojen välillä (ilman kuormaa)

  • UPM Seikun Saha – Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori – Linnansilta, Pori – Valajankatu, Pori - Lounatuulentie, Pori – Tyvenentie 15, Pori – Kalevi Huhtala Oy

*Vaihtoehtoinen reitti UPM Seikun Sahan ja Kalevi Huhtala Oy:n toimitilojen välillä (ilman kuormaa)

  • UPM Seikun Saha – Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori – Hallituskatu, Pori – Karjarannantie, Pori - Rauhanpuisto, Pori – VT8 – Jokisatamantie, Pori – Lounatuulentie, Pori – Tyvenentie 15, Pori – Kalevi Huhtala Oy

Aikaisemmalle eli alkuperäiselle luvalle (436/3.5.8/2016) on Porin kaupunki (3.11.2016) lausunut reiteistä seuraavaa:

Porin kaupungin katuverkon kantavuuden suhteen HCT-kaluston käytöstä ei aiheudu ongelmaa. Porin kaupungin selvityksen mukaan kääntyminen Karjarannankadulta Rauhanpuistoon on ongelmallinen. Lisäksi kulkeminen Rauhanpuiston liikenneympyröistä on ongelmallinen. Karjarannantieltä kääntyminen Rauhanpuistoon testattiin Kalevi Huhtalan ja Porin kaupungin liikenneinsinöörin toimesta. Testauksen perusteella Porin kaupungin liikenneinsinööri antoi luvan kyseisen reitin käyttämiseen.

Traficom pyytää lausuntoa siitä, voidaanko kyseisellä ajoneuvoyhdistelmällä operoida liitteessä mainituilla reiteillä, jotka kuuluvat Porin kaupungin alueeseen. Lausunnossa tulisi ottaa huomioon katujen ja siltojen kantavuudet ja mahdolliset muutokset niissä sekä aiheuttaako tämä kuljetus yhdistelmämassan osalta vaaraa omaisuudelle, esimerkiksi reitin välittömässä läheisyydessä olevat rakennukset. Reitistö on sama kuin aikaisemminkin.

Hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, että yhdistelmällä on liikennöity jo useampi vuosi tällä reitillä aikaisemman poikkeusluvan nojalla, eikä se ole kertaakaan joutunut onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen.

 

Porin kaupungin lausunto:

Kuten lausuntopyynnössä on todettukin, Porin kaupunki on vuonna 2016 puoltanut edellistä poikkeuslupaa ja vastaavalla reitillä on siis nyt ajettu HCT-kuljetuksia noin kuuden vuoden ajan. Merkittäviä katuihin liittyviä muutoksia ei kyseisillä, Porin kaupungin katuverkkoa koskevilla reittiosuuksilla ole tehty.

Porin kaupungin liikenneinsinööri on kuullut Porin kaupunkikehitysryhmää poikkeuslupalausuntoa varten. Kaupunkikehitysryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 1.12.2022 ja puoltaa poikkeusluvan jatkamista viidellä vuodella 31.12.2027 asti.

Poiketen kaupungin aiemmasta lausunnosta 3.11.20216 ryhmä toteaa, että kaupungin katuverkon kantavuudessa on HCT-kaluston käytöstä johtuen havaittu ongelmia valtakunnallisesti arvokkaan Kiviporin alueella Hallituskadulla. Ongelmiin on tarkoitus puuttua tarkoituksenmukaisesti -huomioiden kyseisen järjestelyn määräaikaisuus- siten, että liikenteestä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Porin kaupungin tavoitteena on edistää Teollisuuden liikennepoliittisia ratkaisuja koskevassa selvityksessä (2019), Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa (2021) sekä lähiaikoina valmistuvassa Keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa esitettyjä vaihtoehtoisia reittejä. Vaihtoehtoisien reittien toimivuutta edistävät muun muassa Hyvelän liittymän porrastus (tiesuunnitelma käynnistymässä), Valtatien 11 jatke (esiselvitys valmistunut) sekä Porin Ulvilantiellä sijaitsevan Impolan ylikulkusillan uusiminen (yleis- ja rakennussuunnitelmat käynnistymässä vuonna 2023). Hyvelän liittymän porrastuksen ja Impolan ylikulkusillan uusimisen suunnitelmavalmiuden parantaminen sisältyvät Porin kaupungin Teknisen toimialan vuoden 2023 työohjelmaan. Valtio on omalta osaltaan sitoutunut Hyvelän liittymän porrastuksen tie- ja rakennussuunnitelmiin sekä Valtatien 11 jatkeen yleissuunnitelmaan vuosina 2023-24. Porin kaupunki pitää tärkeänä, että kyseisten hankkeiden toteutusta edistetään voimakkaasti yhteistyössä Porin kaupungin ja Väyläviraston kesken myös edellä mainittujen suunnitteluvaiheiden jälkeen.

Edellä esitettyyn viitaten, Porin kaupunki puoltaa poikkeusluvan jatkamista viidellä vuodella 31.12 2027 asti.

Päätös

Päätän antaa edellä esitetyn lausunnon Traficomille.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö