§ 1 Porin taidemuseon tilaopasteet

Lataa 

PRIDno-2021-1276

Päätöspäivämäärä

26.4.2021

Päätöksen tekijä

Taidemuseon johtaja

Päätöksen peruste

Tarjouksen sisältö:

Tarjouspyynnössä pyydettiin toteutusta Porin taidemuseon tilaopasteiden suunnittelusta, tuotanto ja asennus esteettömyys- ja saavutettavuuskysymykset huomioiden.  

Tarjous sisältää opastetarvemäärittelyn, erittelyn tarvittavista opasteista sekä tuotannon ja asennuksen. Tarjoukseen tulee lisäksi sisältyä opastekartta museon yleisötiloista. 

Tilaopasteet suunnitellaan yhtenäisenä opastusjärjestelmänä taidemuseon sisä- ja ulkotiloihin: ulko-opasteet, näyttelytilat, muut yleisötilat kuten aulat, museokauppa, kahvila, luentosali, neuvotteluhuoneet, työpajatila sekä toimistotilat. 

Tarjotun yhtenäisen opastusjärjestelmän tulee palvella erilaisten museovieraiden tarpeita, myös toimimis- ja liikkumisesteisiä sekä näkövammaisia ja sokeita henkilöitä. Suunnittelutyössä tulee huomioida myös taidemuseon rakennuksen arkkitehtoniset erityispiirteet ja taidemuseon oma graafinen ilme. 

PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET

Sivistoimialan toimintasäännön 25§ mukaan kulttuuriyksikön perusyksikön esimies voi päättää enintään 30 000 euron hankinnoista. Päätöksen hankintaa koskevassa asiassa tekee Porin taidemuseo, vt. taidemuseonjohtaja.

Vertailukriteereinä ovat: HINTA, max 50 pistettä TOIMINNALLISET OMINAISUUDET max 50 pistettä, jakautuen seuraavasti: - Työsuunnitelma (työn suunnittelu, aikataulutus työn aloittaminen / käynnistyminen, toteutus sekä työn loppuvaiheet), max 20 pistettä - Henkilöresurssit ja henkilöstön ammattitaito (henkilöstön määrä sekä kokemus vastaavanlaisen palvelun suorittamisesta), max 15 pistettä. - Tilaopasteiden toimivuus (toimivuus erilaisten museovieraiden tarpeisiin, myös toimimis- ja liikkumisesteiset, näkövammaiset ja sokeat henkilöt), max 15 pistettä

TARJOUSTEN ARVIOINTI JA VERTAILU: Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet) Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti: - enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p - ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p - vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p - osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p Toiminnalliset ominaisuudet arvioidaan saatujen tarjousasiakirjojen perusteella. Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet* maksimipisteet).Toiminnallisten ominaisuuksien hintapisteet lasketaan yhteen hintapisteiden kanssa. Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan toimittajaksi. Pisteytyksen tulos ilmoitetaan päätöksenteon yhteydessä.

Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin pienhankintaportaalin kautta 17.3.-7.4.2021. Tarjousaikaa jatkettiin 12.04.2021 klo 12:00 asti. 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksi tarjoaja, Avaava Oy. 

Saatu tarjous vastaa tarjouspyyntöä ja täyttää esitetyt kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Erillistä tarjousvertailua ei tehdä, koska tarjouksia tuli vain yksi. 

Liitteet 

Tarjouspyyntö 

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että taidemuseon tilaopasteet hankitaan Avaava Oy:ltä. 

Allekirjoitus

Anni Venäläinen, vt. taidemuseonjohtaja, sivistystoimiala, kulttuuriyksikkö

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö