§ 11 Meri-Porin uuden päiväkodin ensikertaiskalustus

Lataa 

PRIDno-2022-566

Päätöspäivämäärä

22.3.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Päätöksen peruste

Kaikki saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

Valintaperusteena oli toiminnallisilta ja laadullisilta ominaisuuksiltaan paras kalustekokonaisuus.

Vertailuperusteet:

  • Kalusteiden ja tilojen toiminnallisuus 50p.
  • Kalusteiden ulkonäkö ja tilankäyttö 50p.

Tarkemmat vertailukriteerit on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

Kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annettiin pisteitä (0-3) seuraavasti:

  • enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
  • ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
  • vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
  • osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous sai kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet).

Tarjousten arviointi ja vertailu

Pisteet jakautuivat tarjoajien kesken seuraavasti:

Lekolar-Printel Oy 100p.

Kuopion Woodi Oy 81,67p.

Tevella Oy 73,33p.

Arviointipisteet ja perustelut esitetty liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.                  

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Meri-Porin uuden päiväkodin ensikertaiskalustus hankitaan Lekolar-Printel Oy:ltä.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö