§ 21 Porin lukion opettajainhuoneen sekä kellaritilan (luku-/kirjoitussali) kalustus

Lataa 

PRIDno-2022-1482

Päätöspäivämäärä

14.6.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Kaikki saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

 

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

Valintaperusteena oli toiminnallisilta ja laadullisilta ominaisuuksiltaan paras kalustekokonaisuus.

Vertailuperusteet:

-        Kalusteiden ja tilojen toiminnallisuus 50p.

-        Kalusteiden ulkonäkö ja tilankäyttö 50p.

Tarkemmat vertailukriteerit on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

 

Kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annettiin pisteitä (0-3) seuraavasti:

-        enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p

-        ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p

-        vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p

-        osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous sai kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet).

 

Tarjousten arviointi ja vertailu

Pisteet jakautuivat tarjoajien kesken seuraavasti:

Isku Interior Oy 100p.

Martela Häme 10 Oy 83,34p.

Kinnarps Oy 50p.

Ofisea Oy 50p.

Tevella Oy 50p.

Lekolar-Printel Oy 33,34p.

 

Arviointipisteet ja perustelut esitetty liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

 

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

 

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

Hankintaan sisältyy Porin lukion opettajainhuoneen sekä kellaritilan (luku-/kirjoitussali) kalustusoheisen tarjouspyynnön mukaisesti.

Kalustehankinta kilpailutetaan niin kutsuttuna ”ranskalaisena urakkana”, jossa kattohinta on määritelty. Opettajainhuoneen hankinnan arvo on max. 70 000 € (alv 0%), jonka puitteissa tarjoaja antaa suunnitelman näiden tilojen kalustuksesta.  Lisäksi hankintaan sisältyy kellaritilan luku- ja ylioppilaskirjoitusten kirjoitussalina käytettävän tilan kalustus, jossa hankitaan 60 kpl oppilaspöytiä ja tuoleja. Tämän tilan osalta hinnat pyydetään yksikköhintoina, eivätkä ne sisälly edellä esitettyyn 70t€ kattohintaan. Tilaaja valitsee tarjouksista toiminnallisilta ja laadullisilta ominaisuuksiltaan parhaan vaihtoehdon.

Tarjottavan kokonaisuuden tuli täyttää kaikilta osin kyseessä olevan toimintaympäristön vaatimukset ja vastata lasten sekä henkilökunnan tarpeisiin ja soveltua tarkoitukseen, muunneltavuus ja ergonomia huomioiden.  Ajatuksena on, että kalustus tukee lapsen oppimisen edellytyksiä, työskentelyä ja viihtyvyyttä.

Hankinnan tarkempi kuvaus ja vaatimukset esitetty oheisella tarjouspyynnöllä.

Tarjouskilpailu käytiin minikilpailutuksena Sarastia Oy:n kilpailuttaman kalusteiden puitejärjestelyn sisällä, toimisto- ja julkitilakalusteet sekä oppilas- ja koulukalusteet kohderyhmien sopimustoimittajien kesken: Martela-keskus Häme 10 Oy, Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Modeo Oy, EFG Toimistokalusteet Oy, Pa-Ri Materia Oy,  Lekolar-Printel Oy, Tevella Oy ja Ofisea Oy.

Kalusteiden ja koko hankinnan toteutuksen tulee kaikilta osin olla Sarastia Oy:n puitesopimuksen mukaisia.

 

Tarjouspyyntö lähetettiin Tarjouspalvelu.fi/Pori –portaalin kautta puitejärjestelyn toimittajille 18.3.2022. Tarjousaika päättyi 13.4.2022 klo 12.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Osatarjouksia ei sallittu.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Häme 10 Oy, Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Lekolar-Printel Oy, Ofisea Oy ja Tevella Oy

 

 

 

 

 

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin lukion opettajainhuoneen sekä kellaritilan (luku-/kirjoitussali) kalustus hankitaan Isku Interior Oy:ltä.

Allekirjoitus

Esa kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö