§ 22 Varhaiskasvatuksen valokuvaspalvelut

Lataa 

PRIDno-2022-3054

Päätöspäivämäärä

5.7.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Kaikki saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:

Valintaperusteena oli toiminnallisilta ja laadullisilta ominaisuuksiltaan paras tarjous

KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VALINTAKRITEERIT:
1. Hinta
2. Toiminnalliset ominaisuudet: Palvelun toteutus (toimintamalli)

Edellä mainittuja kriteerejä arvioidaan seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen
- ei täysin vastaa tavoitetta 
- vastaa käsitystä hyvästä palvelusta
- osoittaa merkittävää lisäarvoa.

Tarkemmat vertailukriteerit on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjousten arviointi ja vertailu
Arvioinnin perusteella valitaan Seppälän Koulukuvat Oy . Perusteena monikielisyyden laaja huomioiminen, lisäkuvatuotteiden maksuttomuus, kuvaajan valinnan mahdollisuus kirjattuna sekä muuttuvat tilanteet huomioivat kuvausjärjestelyt. Toimintamalli osoittaa merkittävää lisäarvoa eri osa-alueilla.
Perustelut esitetty myös liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. 
Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

Hankintaan sisältyy lasten valokuvauksen järjestäminen Porin kaupungin sivistystoimialan varhaiskasvatukseen oheisen tarjouspyynnön mukaisesti.
Kilpailutus on tehty pienhankintana ja hankintamenettely ollut rajoitettu menettely.
Hankinnan tarkempi kuvaus ja vaatimukset on esitetty oheisella tarjouspyynnöllä.

Tarjouspyyntö lähetettiin Tarjouspalvelu.fi/Pori –portaalin kautta toimittajille 10.6.2022. Tarjousaika päättyi 30.6.2022 klo 12.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Osatarjouksia ei sallittu.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Frendikuva Oy, Kuvaverkko Oy ja Seppälän Koulukuvat Oy.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Varhaiskasvatuksen valokuvauspalvelut (käyttöoikeussopimus) hankitaan Seppälän Koulukuvat Oy:ltä.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatusyksikkö