§ 31 Hakako, Happamien sulfaattimaiden kansallinen koetoimintahankkeeseen osallistuminen

Lataa 

PRIDno-2022-4827

Päätöspäivämäärä

8.9.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Porin kaupungin osallistuminen hankkeeseen on erityisen tärkeää, ​koska Porissa esiintyy merkittävissä määrin sulfaattimaita,​ jotka tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon mm. maankäytön suunnittelussa ja infran rakentamisen yhteydessä. 

Porin kaupungin kustannukset hankkeeseen osallistumisesta on 11 429 € (alv 0%). 

Kuvaus

Rakentamistoimet happamilla tai potentiaalisesti happamilla sulfaattimaa-​alueilla voivat aiheuttaa maaperän happamoitumista ja happaman valunnan muodostumista,​
mikäli asiaa ei tunnisteta ja oteta suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. Hapan valunta voi puolestaan aiheuttaa haitallisia vesistö-​ja eliöstövaikutuksia kuten kalakuolemia tai toisaalta happamuus aiheuttaa korroosiota teräs-​ja betonirakenteissa.

Porin kaupunki on aiemmin ollut mukana hankkeessa, jossa on laadittu kansalliset ohjeet happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmistä,​ luokituskriteereistä sekä toimenpideohjeista rakennushankkeissa. Hakako- hanke on jatkohanke, joissa erillisissä työpaketeissa tutkitaan ja selvitetään aiemmassa hankkeessa esille nousseita jatkaselvittelyä vaativia asioita. Työpaketeissa on mukana Porin pilottikohteita, joten hankkeesta saadaan konkreettista hyötyä Porin rakennuskohteisiin. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään koulutusta sulfaattimaiden vaikutuksista ja huomiomisesta maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Porin kaupungin henkilöstölle. 

Hankkeen kustannukset jaetaan hankkeeseen osallistuneiden kaupunkien kesken. Mukana hankkeessa ovat Helsingin kaupunki, ​Espoon kaupunki, ​Vaasan kaupunki, ​Porin kaupunki,​ Turun kaupunki, GTK,​ ELY(t),​ ​Väylävirasto ja UPM. Työn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy. Työtä  ohjaamaan perustetaan hankkeen ohjausryhmä,​jossa ovat mukana selvityksen laatijat,​ rahoittajat ja GTK:n ja Ely:n edustajat. Hankkeen ohjausryhmä seuraa laadinnan edistymistä ja tekee tarvittavat työn rajaukset.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein osallistua Ramboll Finland Oy:n laatimaan Happamien sulfaattimaiden kansalliseen koetoimintahankkeeseen.
 

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, Teknisen toimialan johtaja

Organisaatiotieto

Infrayksikkö