§ 19 Isomäen urheilukeskus, aidat

PRIDno-2022-1423

Päätöspäivämäärä

11.5.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Door-Team Oy, Ratecon Oy, Saaga Rakennus Oy:n tarjoukset täytti kelpoisuusvaatimukset. HAMILAND OY ja vs turva-aidat oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana seuraavin perustein: Luottoluokitus ei vastannut vaatimusta

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

halvin hinta

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

 

Tekninen toimiala on pyytänyt tarjoukset Ison tekojääradan reuna aidan uusimiseksi ja jalkapallonurmi UK1:n aitaamiseksi.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin Pori –portaalin kautta Hilmassa 22.03.2022. Tarjousaika päättyi 21.04.2022 klo 12.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Door-Team Oy, HAMILAND OY, Ratecon Oy, Saaga Rakennus Oy ja vs turva-aidat oy.

Sopimuskausi on 23.05.2022 - 30.09.2022 ja se alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Isomäen urheilukeskus, aidat hankitaan Saaga Rakennus Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, Tekninentoimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö