§ 10 Jätteiden keräystempaukset Porin seudulla v. 2022

Lataa 

PRIDno-2022-521

Päätöspäivämäärä

15.3.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Jokainen jätetty tarjous oli kilpailutuksen ehtojen mukainen täyttäen sen kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset, jotka käyvät tarkemmin ilmi liitteenä olevasta tarjouspyynnöstä. Valintaperusteena olevan halvimman hinnan tarjosi kaikissa kuudessa kohteessa L&T Ympäristöpalvelut Oy.

Liitteet

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Käydyn tarjouskilpailun perusteella päätän, että jätteiden keräystempausten toteuttaminen hankitaan kaikissa kuudessa kohteessa niihin jokaiseen halvimman tarjouksen jättäneeltä L&T Ympäristöpalvelut Oy:ltä. Keräystempausten yhteenlasketuksi hinnaksi muodostuu 5 620 euroa (alv 0%).

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö