§ 17 Keskusaukion perusparannus

Lataa 

PRIDno-2022-455

Päätöspäivämäärä

22.4.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudellisuuden valintakriteerinä oli halvin hinta.

Halvimman tarjouksen tehneen Pihakimmo Oy:n kanssa käytiin selonottoneuvottelu 31.3.2022. Neuvottelussa selvisi, että urakoitsijalta oli jäänyt laskematta istutusalueiden ympärille tuleva graniittinen reunakivi ja kaivot oli laskettu väärällä koolla. Pihakimmo Oy teki korjatun tarjouksen tilaajan vaatimusten mukaisesti. Korjattu tarjous oli edelleen hinnaltaan halvin muiden tarjoajien tarjouksiin nähden.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 2§:n nojalla Teknisen toimialan toimialajohtaja päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, joiden arvo on enintään 500 000 euroa. Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Keskusaukion perusparantamisen rakennustyöt hankitaan Pihakimmo Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, Teknisen toimialan toimialajohtaja, Tekninen toimiala 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö