§ 20 Teknisen toimialan työohjelmamuutokset 2022

PRIDno-2022-1291

Päätöspäivämäärä

20.5.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2022 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 14.2.2021 § 299. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2022 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään teknisen lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin:

Infrastruktuuriin kohdistuvissa hankkeissa investoinneissa määrärahojen siirroista tasojen 14130 (Kiinteä omaisuus), 14131 (Liikenneväylät), 14132 (Puistot ja leikkipaikat), 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14134 (Ajoneuvojen hankinta) välillä päättää tekninen lautakunta.

Yllä mainittujen tasojen sisällä tehtävistä määrärahamuutoksista voi tarvittaessa päättää toimialajohtaja. 

Kuvaus

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2022 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 14.12.2021. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2022 työohjelmaa. Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien osalta esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset.

Liikenneväylät

  • Teerikallio rakennetaan omana työnä
  • Tuulikylän katujen suunnittelu tehdään omana työnä
  • Metsämiehenkatu/Urheilutie liittymäjärjestelyjen rakentaminen siirtyy vuoteen 2024. Investoinnilta 14190450016_010 Metsämiehenkatu/Urheilutie siirretään 20 000 € investoinnille 14190450016_004 Metsämiehenkatu/Urheilutie suunnittelu ja 60 000 € investoinnille 14190450016_013 Harjoitushallin P-alue, rakentaminen.
  • Pysäköintiopastusjärjestelmän toteutus siirtyy pääosin vuodelle 2023 pitkien toimitusaikojen vuoksi. Marjastajantien perusparannuksen työt jouduttiin loppuvuodesta 2021 keskeyttämään aikaisen talven vuoksi ja työn loppuunsaattaminen siirtyi tälle vuodelle. Lisärahoitustarve pohjustuksen loppuunsaattamiseksi on 50 000 €. Siirretään investoinnilta 14190430020_004 Keskustan pysäköintiopastus 50 000 € investoinnille 14190450010_012 Ruosniemi: Kintuksen-, Marjastajan- ja Sahrantie rakentaminen.

Tulvasuojelu

  • Pihlavalahden niitto ei toteudu tänä vuonna. Siihen varatut rahat 55 000 € siirretään Kokemäenjoen luotaukseen. Siirretään investoinnilta 14190490010_007 Pihlavanlahden niitto 55 000 € investoinnille  14190490010_013 Kokemäenjoen luotaus Porin alueella.

Kaupunkikehityskohteet       

  • Peittoon alueen selvityksiin on varattu tälle vuodelle 50 000 €. Liikenneselvitys ja pohjatutkimusselvitys on tilattu ja työt käynnissä. Lisäksi on tavoitteena tänä vuonna vielä teettää hulevesi- ja tasaussuunnitelma. Varattu määräraha ei tämänhetkisen arvion mukaan riitä kaikkien tarvittavien selvitysten tekemiseen. Luotsinmäki-Perko alueella sen sijaan ei ole tänä vuonna tarve tehdä ulkoa tilattavia selvityksiä. Siirretään investoinnilta 14190490019_005 Perkon alueen selvitykset 40 000 € investoinnille 14190490019_004 Peittoon alueen selvitykset.

Investointien kustannuspaikat

  • Tonttien luovutuskuntoon saattamiseen tarvitaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 100 000 €. Siirretään investointien kustannuspaikalta 1419000101 Maa-alueiden uushankinta 100 000 € investointien kustannuspaikalle 1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit.

Päätös

Päätän hyväksyä Teknisen toimialan työohjelmamuutokset esitetyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, Teknisen toimialan toimialajohtaja, Tekninen toimiala 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö