§ 10 Päätös infonäyttöjärjestelmän hankinnasta

Lataa 

PRIDno-2021-4563

Päätöspäivämäärä

14.3.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousten perusteella on laadittu vertailutaulukko, joka on asian liitteenä.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko. Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai  ammattisalaisuus.

Päätösvaltuudet

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön perusteella ICT-yksikön päälliköllä on oikeus päättää hankinnoista 100 000 € saakka. Päätettävä hankinta alittaa valtuudet 58 144 eurolla.

 

Päätös

Olemme irtisanoneet palvelusopimuksemme, yhteisymmärryksessä alkuperäisen tarjouskilpailutuksen voittaneen palvelun tarjoajan (inBliss Oy) kanssa.

Syynä irtisanomiselle olivat verkkotekniset epäyhteensopivuudet tilaajan sekä toimittajan järjestelmien välillä.

Edellisen toimenpiteen perusteella Porin kaupunki valitsee korvaavaksi infonäyttöpalvelun tarjoajaksi First Technology Oy:n, joka sijoittui kilpailutuksessamme sijalle 2.

Allekirjoitus

Ilkka Manninen, yksikön vt. päällikkö, ICT-yksikkö

Organisaatiotieto

ICT-yksikkö