§ 6 Tutkimusluvan myöntäminen, Nuorisotutkimusseura ry, nuorisopalveluiden perussuunnitelmaprosessin tutkiminen

Lataa 

PRIDno-2022-986

Päätöspäivämäärä

23.2.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Päätöksen peruste

Tutkimushanke toteutetaan osaamiskeskuskauden aikana, joka päättyy vuonna 2024. Tutkimuksessa käytettävää aineistoa kerätään Kanuuna-verkoston toteuttamissa NUPS-prosesseissa, joiden aikana kunnat työstävät omia ja/tai alueellisia nuorisotyön perussuunnitelmia. NUPS-prosessit toteutetaan vuoden 2022 aikana ja toteutuksesta vastaa osaamiskeskus Kanuuna. Nuorisotutkimusseura vastaanottaa tutkimusluvan antaneiden kuntien aineistot osaamiskeskus Kanuunalta tai suoraan kunnilta. Kaikilta osallistujilta pyydetään henkilökohtainen suostumus aineistojen tutkimuskäyttöön että arkistointiin Tietoarkistoon (https://www.fsd.tuni.fi/fi/).Tutkimustyössä Nuorisotutkimusseura ry on sitoutunut noudattamaan valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita. Tutkimusaineistona käytetään NUPS-prosessin aikana syntyneitä ja koottuja materiaaleja, kuntien nuorisotyöntekijöiden pitämiä päiväkirjoja ja muita kirjallisia tuotoksia, täytettyjä taulukoita, NUPS-kuvauksia sekä mahdollisien haastatteluiden äänitteitä ja litteraatteja. Aineistoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Mahdollisia henkilö- ja yhteystietoja sisältävä rekisteri pidetään erillään muusta aineistosta ja se tuhotaan hankkeen päätyttyä. Aineiston käsittelyn yhteydessä siitä poistetaan kaikki suorat tunnistetiedot ja tutkijat takaavat, ettei yksittäisiä henkilöitä tai aluetta, jolla he työskentelevät, voida tunnistaa tutkimusraporteista. Kaikkia Nuorisotutkimusseuran hallussa olevia aineistoja käsitellään ja säilytetään tietosuojasta ja -turvasta huolehtien. Teknisten suojaustoimien lisäksi tutkimuseettiset kysymykset huomioidaan koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksessa mukana olevia nuorisotoimia ei saateta epäedulliseen valoon ja osallistujien anonymiteetti turvataan tuloksista raportoitaessa.

Nuorisotyön vaikuttavuuden ja laadun arvioinnin sekä toiminnan kehittämiseksi on oleellista kerätä valtakunnallista tietoa nuorisotyöstä eri tavoin ja mahdollisimman laajasti. Sen lisäksi, että NUPS-prosessin aikana kertyy tietoa kuntien käyttöön, muodostuu myös arvokasta aineistoa Kunnallisen nuorisotyön laatu ja vaikuttavuus -tutkimushankkeen näkökulmasta.

Päätös

Myönnän anotun tutkimusluvan Porin nuorisopalvelujen osallistumisesta NUPS-prosessiin liittyvään tutkimukseen.

Allekirjoitus

Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö