§ 181 Tutkimusluvan myöntäminen

Lataa 

PRIDno-2022-6374

Päätöspäivämäärä

23.11.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Opettajat ja koulut saavat tietoa tutkimusjaksoon osallistuneiden oppilaidensa tiedelukutaidoista ja niihin liittyvistä tekijöistä. Tätä tietoa he voivat hyödyntää opetuksen suunnittelussa. Opettajat saavat myös tietoa tiedelukutaidon vahvistamisesta sekä taidon harjaannuttamiseen soveltuvaa oppi- ja opetusmateriaalia. Lukutaidon vahvistaminen on yksi opetusyksikön keskeisistä tavoitteista, ja tutkimus tukee tätä tavoitetta.

Kuvaus

Professori [peitetty] (Turun yliopisto/OKL) on hakenut sivistystoimialalta tutkimuslupaa tieteellistä tutkimusta ”KidNet  –  alakoululaisten  tieteellisen  lukutaidon  vahvistaminen” varten. Tutkimusaineistosta kirjoitetaan tieteellisiä julkaisuja ja opinnäytetöitä.

Tutkimushankkeessa kartoitetaan lasten nettitiedon  hankkimisen,  arvioinnin,  ymmärtämisen  ja  käytön  taitoja.  Lisäksi tutkitaan lasten tiedepääomaa sekä käyttäjä-, minäpystyvyys- ja tunnekokemuksia nettilukutehtävään liittyen.  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä lasten tiedelukutaidon opettamiseksi, sillä ko. taito on tutkimuksissa todettu lapsille haastaviksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka tukevat opettajaa lasten tiedelukutaidon vahvistamisessa.  

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Miten digitaalinen oppimisympäristö (KidNet) tukee opettajaa tieteellisen lukutaidon opettamisessa?

2. Millaisia osatekijöitä (materiaali, koulutus, oppimisympäristö) on mallissa, joka tukee opettajaa

tieteellisen lukutaidon opettamisessa?

3. Miten digitaalinen oppimisympäristö (KidNet) tukee oppilasta tieteellisen lukutaidossa?

4. Miten oppilaan tiedepääoma, ennakkotiedot sekä omat käsitykset taidoistaan ovat suhteessa

todelliseen suoriutumiseen perinteisen tietotekstin ja nettitekstin ymmärtämisen kanssa?

5. Miten oppilaat kokevat kokeilun?

Tutkimuksen kohteina Porissa ovat Kankaan koulu, Kaarisillan koulu ja Enäjärven koulu. Tutkija on kysynyt koulujen suostumusta asiaan ennalta. Aineisto kerätään kevätlukukauden 2023 aikana. Tiedonkeruu kohdistetaan sekä oppilasiin että opettajiin. Tutkimuksessa käytetään kyselyitä, haastatteluja ja havainnointia. Projektin aikana käytettävä digitaalinen oppimisympäristö (MPASSid-tunnistautuminen) tallentaa oppilaiden tehtävät ja vastaukset sekä kerää tietoa tehtäviin käytetystä ajasta ja tehtävien aikana tehdyistä valinnoista.

Hakija on toimittanut tutkimussuunnitelman ja muut pyydetyt selvitykset sivistystoimialalle. Tutkimukseen liittyvä vapaaehtoisuus, henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ja muut käytännöt on selvitetty hakemuksessa riittävästi.  Sivistystoimialan toimintasäännön mukaisesti tutkimusluvan myöntää opetusyksikön päällikkö.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti kevätlukukaudella 2023 Enäjärven, Kankaan ja Kaarisillan kouluissa. Osallistuminen on oppilaille ja opettajille vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö