§ 2 Tutkimusluvan myöntäminen

Lataa 

PRIDno-2023-132

Päätöspäivämäärä

13.1.2023

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Tässä esitettävä suunnitelma kartoittaa poissaolojen vaikutusta oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Erityisenä tarkastelukohteena on kouluissa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutusten tarkastelu niin poissaolojen ennaltaehkäisemisen kuin oppilaan poissaolokierteen (nk. ongelmalliset poissaolot) katkaisemiseksi. Lisäksi tutkimme, miten erilaiset moniammatilliset toimenpiteet, kuten pedagogiset oppimisen asiakirjat, haetut tuet ja päätökset, tarjottu tuki ja sen vastaanottaminen, ovat edesauttaneet ongelmallisia poissaoloja omaavia oppilaita ja heidän perheitään tukemaan oppilaan koulunkäyntiä haasteellisissa tilanteissa. Tarkoituksena on lisäksi tarkastella erilaisia koulupoissaolojen kirjaamiseen liittyviä käytänteitä (esim. ongelmalliset poissaolot) ja tarkastella kirjausten yhteyttä oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä tunnistaa sellaisia toimivia käytänteitä, jotka tukevat koulunkäyntiä poissaoloista huolimatta. Pori tulee saamaan sovelletun version tutkimuksen tuloksista, jossa Porin tilannetta verrataan muihin hankkeeseen osallistuneisiin kuntiin. Tutkimus siis hyödyttää Porin kaupunkia, kun se suunnittelee opetuksen järjestämistä ja tukitoimia ja mm. kehittää perusopetuksensa poissaoloihin puuttumisen malleja.

Kuvaus

Professori [peitetty] (Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus) on hakenut on hakenut sivistystoimialalta tutkimuslupaa tutkimushankkeeseen perusopetuksen poissaolojen ja niihin annetun tuen vaikutuksista koulunkäyntiin. Tutkimussuunnitelma on hyväksytty 17.8.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Oppilaiden lisääntyneet koulupoissaolot ovat kansallinen ja kansainvälinen ongelma. Ongelmalliset poissaolot haittaavat oppilaan akateemisten ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, sekä lisäävät tuen tarvetta. Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on kartoittaa poissaolojen vaikutusta suomalaisten oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin tarkastelemalla Primus/Wilma-datasta löytyviä poissaolokirjauksia, tukitoimia, pedagogisia asiakirjoja, ja niiden yhteyksiä tilastokeskusten tarjoamiin taustatietoihin ja muihin rekisteriaineistoihin, sekä kyselyaineistoon. Aineisto kerätään lukuvuoden 2022-2023 aikana perusopetuksesta kyselyin ja asiakirja- sekä tilastoanalyysein eri järjestelmistä. Hakija on toimittanut tutkimussuunnitelman ja muut pyydetyt selvitykset sivistystoimialalle. Tutkimukseen liittyvä vapaaehtoisuus, henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat ja muut käytännöt on selvitetty hakemuksessa riittävästi.  Sivistystoimialan toimintasäännön mukaisesti tutkimusluvan myöntää opetusyksikön päällikkö.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti kevätlukukaudella 2023 Porin kaupungin peruskouluissa. Osallistuminen on kouluille, henkilökunnalle ja oppilaille vapaaehtoista. Hakija toimittaa valmiin tutkimuksen sivistystoimialan käyttöön.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö