§ 42 Terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksyminen, Lounaisen Lavian vesiosuuskunta

Lataa 

PRIDno-2022-3737

Päätöspäivämäärä

7.7.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta

Päätöksen peruste

Terveydensuojelulaki (763/1994) 20 §

Porin kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunta toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena. Elinvoima- ja ympäristölautakunnan hyväksymän elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 19 §:n mukaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö päättää terveydensuojelulain 20.3 § mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä.

Kuvaus

Toiminnanharjoittaja
Lounaisen Lavian vesiosuuskunta

Y-tunnus
1499923-0

Asia
Lounaisen Lavian Vesiosuuskunnan talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen.

Asian vireille tulo
Esitys riskinarvioinnin hyväksymisestä on jätetty terveydensuojeluviranomaiselle 24.5.2022. Terveystarkastajat Anne Vuohijoki ja Sarita Aho ovat tarkastaneet riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan esityksen 24.5.2022.

Asian vireillä olosta ilmoittaminen
Asian vireillä olosta on tiedotettu Lounais-Suomen aluehallintovirastoa, Varsinais-Suomen ELY-keskusta, Satakunnan pelastuslaitosta ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista.

Toiminnanharjoittajan kuuleminen
Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu, koska esitys hyväksytään ilman ehtoja.

Päätös

Päätän hyväksyä esityksen mukaisen terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen Lounaisen Lavian Vesiosuuskunnan riskinarvioinnin.

Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Riskinarviointi tulee tarkistaa aina, kun se olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on aiheellista.

Perustelut   
Toiminnanharjoittajan esityksen ja terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen perusteella riskinarviointi kattaa koko vedentuotantoketjun, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia, niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa. Riskienhallinta on tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 3 §:n mukaisesti käyttäen standardia SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavaa muuta kansainvälistä standardia eli Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan esittämä riskinarviointi sisältää talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 7 a §:n mukaiset tiedot:

  • riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä;
  • riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistuneen työryhmän kokoonpano;
  • luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastumista;
  • luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi;
  • yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten.

Päätöksen voimassaolo 
Päätös on voimassa toistaiseksi.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Porin seudun ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaan riskinarvioinnin hyväksymisen käsittelystä peritään 275 euron maksu. Poikkeuksellisen pientä työmäärää vaativasta hakemuksenkäsittelystä maksu voidaan määrätä enintään 50 % taksan 2 §:n mukaista maksua pienempänä. Hyväksymisestä peritään 137,50 euroa.

Päätöksen perusteena käytetyt asiakirjat
Toiminnanharjoittajan terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukainen hakemus riskinarvioinnin hyväksymiseksi

Lounaisen Lavian Vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelma (päivitetty 24.5.2022) 

Sovelletut oikeusohjeet ja viranomaisohjeet
Terveydensuojelulaki (763/1994) 20 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 7a §
Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö (24.11.2021 § 217)
Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksa (9.12.2021 § 26)

Lisätiedot
Lisätietoja asiasta antavat terveystarkastajat Anne Vuohijoki, puh. 044 701 3330 ja Sarita Aho, puh. 044 701 3326

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Porin kaupungin ympäristöterveysjaostolle. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Allekirjoitus

Joni Mustonen, vs. yksikön päällikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö