Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Erilainen mingle

PRIDno-2022-1894

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuman kuvaus
Erilainen mingle -kohtaamistapahtuma järjestetään jo kuudennen kerran osana Porin SuomiAreenaa. Tapahtumassa vähemmän mediassa esillä olevat ryhmät kuten työttömät, syrjäytyneet, kuntoutujat ja vammaiset kohtaavat päättäjiä ja pyrkivät näin parantamaan omaa asemaansa yhteiskunnassa. Tapahtuman sisältö rakentuu kulttuuriesityksistä sekä alustuksista ja vapaasta keskustelusta. Vuoden 2022 teemana on köyhyys. Sitä varten on teetetty esimerkiksi Kuka olet köyhä -kysely verkossa, jonka aineistoja hyödynnetään kulttuuriesitysten rakentamisessa. Tuomalla yhteen eritaustaisia ja erilaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ennakkoluulottomasti kavennamme hyvinvointieroja. Porin strategiassa tuodaan vahvasti esiin työttömyyttä vastaan taistelemista ja tässä tilaisuudessa monet työttömätkin pääsevät vakuuttamaan muita toimijoita heidän toimintakyvystään, osaamisestaan ja kertomaan tarinansa, jonka avulla toivottavasti lisääntyy tietoisuus siitä, että monesti työttömyys on harmillisten sattumien summa, ja työhalua löytyisi kyllä. Koska kyseessä on minglaustilaisuus, pientä syötävää on yleensä tarjolla. Aiemmin tarjottavat on rakennettu talkoovoimin lahjoituksina saaduista hävikkiruuista. Tänä vuonna haluaisimme kehittää erityisesti tapahtuman eettistä puolta ja mahdollistaa enemmän työntekijäpalkkioita tapahtumaan osallistumisesta, esiintyjille sekä panostaa markkinointiin. Osa haetusta avustuksesta käytetään kulujen kattamiseen. Tapahtuma on maksuton ja sinne kaikki ovat tervetulleita. Myös tarjoilut ovat maksuttomat ja mahdolliset ylijäämät jaetaan paikallisille tilaisuuden jälkeen. Tapahtumaan on parhaimmillaan osallistunut jopa 600
kävijää, tänä vuonna tavoittelemme hieman maltillisemmin noin 400 kävijää.

Avustuksen käytön kuvaus
Budjetti on määritelty mukana olevien järjestöjen alustavan talousvarauksen mukaan, johon on vaikuttanut osittain pandemian laskemat tuotot. Suurin osa mainitusta budjetista menee järjestöillä matkakuluihin, mahdollisiin oman henkilökunnan palkkioihin sekä mainosmateriaaliin. Siksi haemme kaupungilta avustusta seuraaviin osa-alueisiin: 
- Tarjoilut, tarjoiluastiat (kertakäyttöiset, biohajoavat) 200 euroa
- Palkkiot hävikkiruuan valmistamiseen / soppatykin käyttämiseen (3-4 henkilöä) 550 euroa
- Teatteriryhmän työn palkkiot 1200 euroa
- Miksaaja, (Musiikkiryhmän palkkiot) 400 euroa
- Juontajan matkakulut 150 euroa

Päätöksen perusteluita
SuomiAreena -tapahtumassa on mukana kymmeniä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita yhteiskunnallisia toimijoita, joilla kaikilla on oma tärkeä työnsä tehtävänä. Porin kaupunki on kuitenkin SuomiAreena -tapahtuman toisena järjestävänä osapuolena linjannut, että tapahtumaan osallistuvia lukuisia eri tahoja ei rahallisesti avusteta. 

Työryhmä esittää elinvoima -ja ympäristölautakunnalle, että tapahtuman järjesteäjälle ei makseta tapahtuma-avustusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä. 

Elinvoima - ja ympäristölautakunta päättää, että tapahtuman järjestäjälle ei makseta tapahtuma-avustusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13 (maanantai 10-16, tiistai-torstai 8-16, perjantai 8-15)
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi