Joukkoliikennejaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Porin joukkoliikenteen palvelutason parantaminen syksystä 2023 alkaen

PRIDno-2023-1838

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kuluneen vuoden aikana koronapandemian helpottuminen ja elinkustannusten nousu ovat lisänneet joukkoliikennematkustuksen suosiota. Toisaalta polttoaineen hinnan nousu on kasvattanut linja-autojen liikennöintikustannuksia, mikä on heikentänyt liikenteen kannattavuutta.

Porin kaupungin talousarviossa vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmassa 2023–2025 joukkoliikenteelle on asetettu toiminnallinen tavoite vuorotarjonnan lisäämisestä syksystä 2023 alkaen. Moni-ilmeisten asuinalueiden sekä niiden palvelutason ja arvojen vahvistamiseksi on asetettu seuraava toimenpide: ”Reittien 2, 3, 4, 6, 8, 12, 34, 35 ja 66 vuoroväliä tihennetään ja liikennöintiaikaa pidennetään syksystä 2023 alkaen. Parannuksiin käytetään 300 000 € vuoden 2023 aikana, sen jälkeen 630 000 € vuosittain.”

Joukkoliikenneviranomainen on kartoittanut aluekohtaisesti toteutunutta matkustuskysyntää, asiakaspalautteita sekä väestö- ja työpaikkamääriä. Tarkastelun perusteella syksystä 2023 alkaen esitetään vuorotarjonnan merkittävää lisäämistä linjoille 3 (Leppäkorpi) ja 66 (Noormarkku). Yksittäisiä vuorojen lisäyksiä esitetään linjoille 2 (Tuulikylä), 4 (Väinölä) ja 8 (Koivistonluoto). Lisäksi viikonloppuisin osaa linjan 6 (Sampola) vuoroista pidennettäisiin ajamaan Mikkolaan asti linjana 6M.

Suunnitellut vuorolisäykset esitetään liiteaineistossa. Linjan 2, 3 ja 6M vuorolisäykset koskevat viikonloppuja ja muiden linjojen kaikkia viikonpäiviä. Arkipäivien vuorolisäysten on suunniteltu koskevan pääosin talvikauden arkipäiviä, ei kesäaikaa. Viikonloppujen vuorolisäykset olisivat pääosin ympärivuotisia. Vuorolisäykset kasvattavat liikennöintikustannuksia vuositasolla noin 300 000 eurolla (talviarkipäivät noin 180 000 euroa ja viikonloput noin 120 000 euroa). Liikennöintikustannus (alv 0) ei sisällä lipputuloja.

Vuorolisäysten tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamääriä tarjoamalla lisää mahdollisuuksia työssäkäynti-, opiskelu-, vapaa-ajan- ja asiointimatkojen tekemiseen.

Linjan 3 vuorolisäykset kohdistuvat viikonloppuihin ja niillä parannetaan Käppärän, Vähärauman ja Leppäkorven saavutettavuutta, koska matkustuskysyntä on ollut suurta ja alueelle on toivottu parempaa palvelua nimenomaan viikonloppuihin.

Linjan 66 vuoroväliä tihennetään arki-iltapäivisin ja liikennöintiaikaa pidennetään viikonloppuisin. Nykyisillä vuoroilla matkustajamäärät ovat olleet korkeita arki-iltapäivisin ja viikonloppuisin. Vuorolisäykset on pyritty ajoittamaan niin, että merkittävää päällekkäisyyttä muiden samoilla suunnilla kulkevien vuorojen kanssa vältetään.

Linjojen 2 ja 4 viikonloppujen liikennöintiaikaa pidennetään maltillisesti, mutta ei niin paljoa kuin linjalla 3 toteutuneen matkustuskysynnän perusteella. Linjan 8 kulkuaikojen päällekkäisyyttä linjan 4 kanssa vähennetään siten, että linjalle 8 tulee samalla yksittäisiä uusia vuoroja. Muutosten myötä linja-autot kulkevat tasaisemmin vuorovälein Kauppatorin, Kuninkaanhaan ja Herralahden välillä sekä keskustan ja Väinölän välillä.

Joukkoliikenteen palvelutasoa Mikkolassa parannetaan ajamalla viikonloppuisin linjan 6 vuoroja Sampolan sijaan enemmän Mikkolaan asti linjana 6M.

Linjoille 12, 34 ja 35 ei esitetä tässä vaiheessa vuorojen lisäyksiä tai muita olennaisia aikataulumuutoksia, koska kyseisillä alueilla on nykyään monia muita Porin alueita laajempi joukkoliikenteen vuorotarjonta.

Porin kaupungin talousarviossa vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmassa 2023–2025 joukkoliikenteelle asetettu toiminnallinen tavoite vuorotarjonnan lisäämisestä toteutunee talvikauden kouluvuoden 2023–2024 aikana. Joukkoliikenteen palvelutason parannukset mahdollistuvat, mikäli kuljettajapula tai kaupungin taloustilanne ei estä suunnitelman toteuttamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että tuotannollis-taloudellisten valmiuksien toteutuessa joukkoliikenteen vuorotarjontaa lisätään linjoilla 2, 3, 4, 6M, 8 ja 66.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.