Joukkoliikennejaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Reittimuutos linjalle 40M syksystä 2023 alkaen

PRIDno-2023-1840

Valmistelija

 • Antti Salminen, joukkoliikennesuunnittelija, antti.salminen@pori.fi

Perustelut

Linjan 40M ajoreittiin esitetään muutosta 10.8.2023 alkaen. Reitiltä poistettaisiin Tiedepuistossa käynti. Muilta osin reitti säilyisi ennallaan, eli bussi ajaisi edelleen Vähärauman, Länsiväylän ja Professorintien kautta.

Reposaari–Mäntyluoto–Keskusta-yhteydet tarjotaan arkisin linjoilla 40M, 40P ja 43 sekä viikonloppuisin linjoilla 34M ja 34R. Arkisin suurin osa vuoroista ajetaan linjana 43 eli Pihlavan, Tiedepuiston ja Vähärauman kautta.

Asiakaspalautteissa on kaivattu arkipäiviin nopeampia bussivuoroja keskustan, Mäntyluodon ja Reposaaren välille. Toisaalta linjan 43 kiertäminen Pihlavan kautta on tarpeellista, sillä linja-autoilla tehdään merkittävästi myös Meri-Porin sisäisiä matkoja.

Linjoja 40M ja 40P ajetaan arkisin vilkkaimpiin työmatka-aikoihin linjojen 43 välissä. Reposaaresta ja Mäntyluodosta Tiedepuistoon asiakaskysyntä kohdentuu pääosin linjan 43 vuoroille eli arkipäiviin kello 8–15 väliselle ajalle. Linjojen 40M ja 40P käyminen Tiedepuistossa pidentää matka-aikoja noin 3–5 minuuttia. Tiedepuistossa tasataan aikataulua, eli bussi ei lähde Tiedepuistosta ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa.

Tiedepuiston käynnin poistaminen linjoilta 40M mahdollistaa nopeammat matka-ajat Reposaaren, Mäntyluodon ja keskustan välillä molempiin suuntiin suosituimpina työmatka-aikoina. Tiedepuistoa lähimmät pysäkit ovat Professorintien ja Nupurintien risteyksissä eli noin 300 metriä pidempänä.

Linjojen 40M ja 40P vuoroilla alkuvuoden 2023 aikana vuorokohtaiset keskimääräiset nousijamäärät ovat olleet:

 • Linja 40M klo 6.00 Tiedepuistosta Reposaareen: 0 nousijaa.
 • Linja 40M klo 6.20 Tiedepuistosta Matkakeskukselle: 0,2 nousijaa.
 • Linja 40P klo 7.22 Tiedepuistosta Kauppatorille: 0,0 nousijaa.
 • Linja 40M klo 15.35 Tiedepuistosta Reposaareen 3,0 nousijaa. Koko vuoro 23 matkustajaa.
 • Linja 40M klo 16.15 Tiedepuistosta Matkakeskukselle: 1,5 nousijaa. Koko vuoro 9 matkustajaa. Lähellä kulkevat vuorot klo 16.05 linja 27W ja klo 16.25 linja 35.
 • Linja 40M klo 16.35 Tiedepuistosta Reposaareen 0,2 nousijaa.
 • Linja 40M klo 18.00 Tiedepuistosta Matkakeskukselle 0,5 nousijaa.

Linjaston selkeyden kannalta erilaisten reittien määrä on hyvä pitää vähäisenä. Reitti 40P poistetaan kesästä 2023 alkaen muuttamalla 40P-vuoro 40M-vuoroksi. Linjalla 40M on perusteltua olla vain yksi reitti, vaikka jollakin yksittäisellä vuorolla matkustajamäärä voisikin perustella yksittäistä reittipoikkeusta.

Muutoksella tavoitellaan matkustajamäärien kasvua keskustan, Mäntyluodon ja Reposaaren välisessä työmatkaliikenteessä sekä asiakastyytyväisyyden parantumista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että linjan 40M reittiä muutetaan 10.8.2023 alkaen. 40M-reitti ajetaan keskustasta Länsiväylän ja Professorintien kautta Ulasoorintielle ja vastaavasti Meri-Porista Ulasoorintien ja Professorintien kautta Länsiväylälle. Reittiä ei ajeta Tiedepuiston kautta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.