Joukkoliikennejaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Reittimuutos linjalle 6M Sampola–Mikkola ja 6H Sampola–Harmaalinna

PRIDno-2023-1839

Valmistelija

  • Antti Salminen, joukkoliikennesuunnittelija, antti.salminen@pori.fi

Perustelut

Linjojen 6M ja 6H reitteihin esitetään pieniä muutoksia matka-ajan lyhentämiseksi, kustannustehokkuuden kasvattamiseksi ja vuorotarjonnan tihentämiseksi 10.8.2023 alkaen.

6M SampolaMikkola

Linja 6M ajaa nykyään koko Mikkolan alueen ympäri reittiä Mastojentie–Murskatie–Mikkolantie–Itäkeskuksenkaari–Mastojentie. Suurimmalle osalle linjan 6M vuoroista jää Mikkolan päähän noin 15 minuuttia taukoa. Tällöin linjan 6M vuorot ovat ennen paluulähtöään keskustaan ajaneet Mikkolan lenkin toisen kerran ympäri, jotta matkustajien ei tarvitse tulla pysäkeille yli 15 minuuttia ennen bussin todellista lähtöaikaa.

Reittimuutosesityksessä 6M-vuorojen ajaminen edestakaisin Itäkeskuksenkaarta pitkin yhdenmukaistaisi reittiä ja parantaisi kustannustehokkuutta. Itäkeskuksenkaarta pitkin ajamalla voidaan ilman olennaisia lisäkustannuksia kasvattaa linjan 6M vuorojen määrää.

Mikkolaan alueella matkustus keskittyy lähes kokonaan Itäkeskuksenkaaren eli Prisman ja Citymarketin pysäkeille. Murskatien ja Mikkolantien pysäkkien varustelutaso on vaatimaton, pelkkä tolppa. Murskatiellä ei ole kevyen liikenteen väylää eikä Mikkolantien pysäkille ole suojatietä. Itäkeskuksenkaarella on turvalliset, katokselliset pysäkit noin 200–400 metrin päässä Murskatien ja Mikkolantien pysäkeistä.

6H SampolaHarmaalinna

Linja 6H ajaa Itätuulen ja Väinölän koulujen oppilaiden perusopetuslain mukaisia kuljetuksia Harmaalinnaan ja Kartanoon. 6H-vuorot ovat palanneet Harmaalinnasta suoraan Sampolan kautta keskustaan.

Reittiä voidaan sujuvoittaa ja matka-aikaa lyhentää, jos reitin kiertosuunta Väinölän koululta Koivistonluodon ympäri vaihdetaan vastapäivästä myötäpäivään. Väinölän koululaisten kotimatkan lähtöpysäkki vaihtuisi koulun puolella olevaksi Luodontien ja Väinönraitin risteysalueella olevaksi pysäkiksi, jossa bussi tasaa aikataulua koululaisten kyytiin ehtimisen varmistamiseksi.

Reittimuutosehdotuksessa 6H-vuoro ajaisi iltapäivällä Harmaalinnasta Sepänpellontietä pitkin Mikkolaan Itäkeskuksenkaaren pysäkille. 6H-vuoro jatkaisi linjan 6M-vuorona Sampolan kautta keskustaan.

Reittimuutosten vaikutus Mikkolan ja keskustan väliseen vuorotarjontaan

Linjan 6H iltapäivävuorojen ja 6M reittimuutosten ansiosta 6M-vuoroja voitaisiin liikennöidä Mikkolasta keskustaan puolen tunnin välein kello 10–18 kouluvuoden aikana ilman kustannuslisäystä. Nyt vuorotarjonnassa on sekä puolen tunnin että tunnin vuorovälejä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että

  • linja 6M ajetaan Mikkolassa Itäkeskuksenkaarta pitkin edestakaisin
  • linja 6H ajetaan iltapäivällä Koivistonluodon ympäri reittiä Luodontie–Koivistonluodontie–Kummuntie ja Harmaalinnasta Mikkolaan reittiä Harmaalinnantie–Sepänpellontie–Mäkipuistontie–Itäkeskuksenkaari
  • molemmat reittimuutokset astuvat voimaan 10.8.2023 käynnistyvässä kouluvuoden aikaisessa liikenteessä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.