Joukkoliikennejaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Sopimus myyntirajapinnan ja joukkoliikenteen mobiililippujen käytöstä liikkumis- ja yhdistämispalvelujen sovelluksissa

PRIDno-2023-1815

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Lain liikenteen palveluista (320/2017 § 155) mukaan liikkumispalvelun tarjoajien on avattava palvelua koskevat olennaiset tiedot vapaasti saataville ja kertalippujen myyntirajapinta on avattava toisille liikennepalveluille sekä yhdistämispalveluille, joissa muodostetaan matkaketjuja ja muita palvelukokonaisuuksia yhdistelemällä eri palveluntarjoajien liikkumispalveluja.

Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ovat velvoitettuja myyntirajapinnan avaamiseen, ja rajapintaa hyödyntävän toimijan kanssa on solmittava sopimus. Liikennepalvelulain asettama sopimisvelvoite edellyttää myös yhteydenottoihin vastaamista kohtuullisessa ajassa. Pääsyn myyntirajapintaan on oltava kohtuullista, syrjimätöntä ja oikeudenmukaista. Rajapinnan käyttöä rajoittavat ehdot eivät ole sallittuja. Rajoituksia toimijan liiketoimintamallille, palveluille tai sen käyttämille sovelluksille ei saa asettaa.

Avaamisvelvoite on ollut voimassa vuodesta 2018. Yhteistyöstä ja erilaisista sopimuksista on jo kokemusta osalla suomalaisista joukkoliikennekaupungeista. Myös Waltti Solutions Oy:n hallinnoima kaupunkien joukkoliikennelippujen myyntirajapinta on kehittynyt ja lipunmyynnin avaamisen käytännöt ja tekninen yhteistyö rajapintojen hyödyntäjien kanssa jo vakiintuneiden käytäntöjen mukaista.

Joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen näkökulmasta on tärkeä varmistaa tasapuolisesti kumppaneita kohteleva neuvottelu- ja sopimusprosessi ja sopimusehdot. Esimerkiksi salassapidosta, sopimuksen siirrosta, laskutuksesta tai asiakaspalvelusta kirjatut ehdot ovat saattaneet olla erilaisia saman viranomaisen eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja aloitteesta tekemissä sopimuksissa. Yhtenäiset sopimusehdot edistävät samalla viranomaisen mahdollisuuksia toimia hyvänä yhteistyökumppanina ja suorittaa siltä edellytetyt tehtävät entistä sujuvammin. Käytäntöjen ja sopimusehtojen samankaltaisuus sujuvoittanee myös matkojen yhdistelyn laajenemista useampiin suomalaisiin kaupunkeihin.

Joukkoliikenneviranomaisten tavoite myyntirajapintojen avaamiselle liikkumis- ja yhdistämispalveluille on helpottaa ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla ja osana matkaketjuja sekä yhdistelmissä muiden liikkumispalvelujen kanssa. Rajapinnan ylläpidosta aiheutuu viranomaiselle jatkuvia kuluja, joiden kattamiseksi liikennepalvelulaki mahdollistaa kohtuullisten maksujen veloittamisen rajapintaa hyödyntäviltä liikkumis- ja yhdistämispalvelutarjoajilta.

Liitteenä olevaa sopimusmallia on työstetty Jyväskylän, Tampereen, Waltti Solutions Oy:n sekä Paikallisliikenneliiton edustajien yhteisenä työskentelynä. Taustatiedoksi on kerrattu Traficomin ohjeistus, ja tarkasteltu aiemmin toimialalla tehtyjä sopimuksia. Sopimus on samankaltainen muun muassa HSL:n käyttämän sopimuksen kanssa.

Sopimusluonnos soveltuu liikennepalvelulain mukaisen kertalipun myyntirajapinnan ja mahdollisesti haltijakohtaisten lipputuotteiden avaamisen toteuttamiseen, mihin ei liity puolesta-asiointia. Tarkoitus on, että se sopii toimijoille pienistä yrityksistä kansainvälisiin toimijoihin.

Sopimukseen on kirjattu keskeiset avaamisprosessiin ja rajapinnan käyttöön liittyvät vaiheet ja velvoitteet, millä pyritään varmistamaan, että lippu toimii oikein ja näyttää oikealta.  

Sopimuksessa tulee huomioida palvelun käyttäjän oikeudet, sillä matkaketjuja koskevaa palvelun käyttäjän suojaa koskevaa erityslainsäädäntöä ei ole olemassa. Operaattorin tulee välittää palvelunsa käyttäjälle joukkoliikenteen yleiset matkustus- ja matkaehdot. Sopimuksessa pääperiaatteena on, että rajapintaa käyttävällä operaattorilla on vastuu omaan palveluunsa liittyvästä asiakaspalvelusta ja reklamaatioiden käsittelystä.

Toimivaltaisen viranomaisen palvelun toiminnasta johtuvat operaattorin hyvitykset matkustajille voidaan vähentää TVV:lle tilitettävästä lipunmyynnin summasta, kun reklamaatiokäsittelyt ovat myös TVV:n tiedossa ja sen hyväksymiä, ja hyvitykset sen matkustus- ja matkaehtojen mukaisia.

Hyvään yhteistyöhön kuuluu, että tulossa olevista muutoksista tiedotetaan riittävän ajoissa toiselle osapuolelle. Sopimusosapuolten on välittömästi reagoitava mahdollisiin ongelmiin ja puutteisiin ja ilmoitettava niistä toisilleen.

Kumpikin sopimuksen osapuoli on oman palvelunsa rekisterinpitäjä. Osapuolet vastaavat kumpikin omassa toiminnassa käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja että henkilötietoja käsitellessä noudatetaan tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä periaatteita, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Koska kyseessä on liikennepalvelulain edellyttämä sopimuspakko, sopimus on laadittu toistaiseksi voimassa olevana, eikä toimivaltaisella viranomaiselle voida kirjata operaattorin kanssa samanlaista irtisanomismahdollisuutta. Sopimus voidaan viranomaisen toimesta irtisanoa vain, jos operaattori ei täytä liikennepalvelulain mukaisia velvoitteitaan tai ylivoimaisen esteen tilanteessa. Purkaminen tulee kyseeseen, jos sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja tai liikennepalvelulain mukaisia velvoitteitaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jakaa tietoa ja kehittää käytäntöjä rajapinnoista sopimiseen ja lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseen. Keskeistä ohjeistusta löytyy sivulta Traficomin sivustolta hakusanoilla Rajapintakäytännöt ja Liikkumisen rajapinnat.

Perusteltu syy sopimuksesta kieltäytymiseen voi Traficomin ohjeistuksen mukaan liittyä lähinnä siihen, ettei osapuolta pystyttäisi luotettavasti yksilöimään (rekisteröity yritys/yhteisö, y-tunnus), sopijapuoli on asetettu konkurssiin, liiketoimintakieltoon tai sopijapuoleen liittyy lakisääteisiä tai kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiin sisältyviä rajoitteita.

Puolesta-asiointia varten viranomaiset pyrkivät toteuttamaan suositeltavan ratkaisun ja sopimusmallin, kun se mahdollistuu. Puolesta-asiointiin ja henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvät asiakasprosessit eivät kaikilta osin ole valmiita ja digitaalisia (esim. opiskelijastatuksen tai Kela-tukioikeuksien toteaminen) ja puolesta-asioinnin tietosuojakäytännöt ovat vielä epäselvät.

Joukkoliikenneviranomaisen omien tavoitteiden mukaiset palveluhankinnat liittyen esimerkiksi matkakorttilatausten myyntiin kioskeissa tai mitkä tahansa palvelusopimukset, joihin halutaan asettaa toimivaltaisen viranomaisen ehtoja ja tavoitteita, hankitaan ja sovitaan toisenlaisilla asiakirjoilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää

  • Hyväksyä liitteen sopimusluonnoksen toimivaltaisen viranomaisen yhteistyön lähtökohdaksi myyntirajapinnan avaamisessa ja valtuuttaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksia myyntirajapinnan ja joukkoliikenteen mobiililippujen käytöstä liikkumis- ja yhdistämispalvelujen sovelluksissa.
  • Tarjota myyntirajapinnassa CITY A -vyöhykkeen kertalipun, jossa on 60 minuutin käyttöaika ja josta liikkumis- ja yhdistämispalvelun tarjoaja tilittää toimivaltaiselle viranomaiselle 3,10 euroa alv. 0 %  per rajapinnasta haettu ja peruuttamaton lippu.
  • Todeta, että toimivaltainen viranomainen ei maksa liikkumis- ja yhdistämispalvelun tarjoajalle lipunmyynnistä palkkiota tai korvausta eikä rajapinnan käyttöönotosta ja käytöstä koituvia kustannuksia. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.