Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Suisto Kiinteistöt Oy:n lainan takaus / valitus hallinto-oikeudelle

PRIDno-2021-2081

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Suisto Kiinteistöt Oy (myöhemmin Yhtiö) on Porin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja se kuuluu Porin kaupunkikonserniin.

Yhtiö on hankkinut kiinteistökokonaisuuden, jonka kiinteistötunnukset ovat 609-65-4-4 ja 609-65-4-18. Kiinteistökokonaisuuden kauppasumma oli 8 M€, joka suoritettiin osin Yhtiön kassavaroin 1,7 M€ sekä Porin kaupunginhallituksen tätä tarkoitusta myöntämällä 6,3 M€:n lyhytaikaisella kassalainalla. 

Yhtiö pyytää hakemuksessaan Porin kaupungin 80 %:n takausta enintään 6.300.000,00 euron 10 vuoden pitkäaikaiselle lainalle, jolla on tarkoitus maksaa pois Yhtiölle kaupungin toimesta myönnetty kassalaina. 

Yhtiö omistaa n. 100 ha:n kiinteistökokonaisuuden Porin Mäntyluodossa (telakka), jolla 
sijaitsee n. 54.000 m2 teollisuus- ja toimistorakennuksia sekä n. 6 ha:n kiinteistökokonaisuuden Porin Karjarannassa, jolla sijaitsee n. 18.000 m2 vuokrattavissa olevia teollisuus, varasto- ja toimistorakennuksia. Lisäksi yhtiö omistaa Porin Tiilimäellä vanhoja ammattikorkeakoulurakennuksia, jotka ovat vuokrattu Porin kaupungille.

Enersense-konserniin kuuluva Enersense Works Oy on ostanut 4.10.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla Pori Offshore Constructions Oy:n osakekannan. Samalla päivämäärällä Yhtiö on ostanut Pori Offshore Constructions Oy:ltä yllä mainitun kiinteistökokonaisuuden ja vuokrannut sen takaisin sale and lease back -järjestelyllä. Kyseessä on pääomavuokrasopimus, jonka perusteella vuokralainen vastaa kaikista 
kiinteistön ylläpitokuluista. Yhtiö vastaa kiinteistöverosta ja vakuutuksesta. Enersense-konsernin Yhtiölle maksama vuosivuokra on 800.000 euroa ja nettokassavirta muodostuu siten, että summasta vähennetään Porin kaupungille maksettava kiinteistövero sekä kiinteistön vakuutusmaksu. Sopimuksen nettokassavirta on siten n. 670 t€/vuosi ja kesto 5 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu joko toistaiseksi voimassa olevana tai uudella viiden vuoden sopimuskaudella, johon vuokralaisella on optio. Enersense International Oyj on antanut omavelkaisen takauksen vuokrasopimuksen vastuista. 

Lainarahoituksen kilpailutuksen tuloksena Yhtiön hallitus on päätynyt valitsemaan lainan tarjoajaksi Danske Bankin, jonka laina-aika on 10 vuotta. Kiinteä korko 0,70 % on voimassa 5 vuotta lainan nostosta, minkä jälkeen tapahtuu uudelleen hinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi. Korot ja tasalyhennykset peritään puolivuosittain. Ensimmäinen lyhennys tapahtuisi alustavasti 31.8.2022. Yhtiön hallituksen päätös on ehdollinen, sillä lainarahoitus edellyttää Porin kaupungin 80 % omavelkaista takausta lainapääomasta.

Danske Bankin lainatarjouksessa on myös Yhtiölle myönnettävälle lainalle kovenanttiehto, jonka mukaan Porin kaupungin omistus Suisto Kiinteistöt Oy:n osakkeista ja äänivallasta tulee säilyä 100 %:ssa. Muutokset Yhtiön omistuksessa vaativat Danske Bankin hyväksynnän.

Kuntalain takauksia koskeva pykälän 129 mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Euroopan komission tiedonannossa 2008/C155/02 on otettu kantaa erityisesti takausten ja vakuuksien osalta niiden kuulumisesta valtiontukisääntelyn piiriin. Tiedonannossa kuvaillaan edellytykset, joiden täyttyessä takauksen myöntämiseen ei sisälly valtiontukea. Edellytykset, joiden kaikkien täytyy toteutua, ovat seuraavat:

    1.    velallinen ei ole taloudellisissa vaikeuksissa;

    2.    takauksen laajuus on tarkasti määriteltävissä myöntämishetkellä;

    3.    takaus liittyy rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja se ei kata enempää kuin 80 % lainan tai muun rahoitussitoumuksen määrästä;

    4.    takauksesta suoritetaan myöntäjälle markkinaperusteinen korvaus.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö toteaa, että haettava rahalaitoslaina on kilpailutettu ja lainan korkosidonnaisuus on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön mielestä perusteltu. Koska Yhtiö toimii tulkinnan mukaan kilpailulla markkinoilla, Porin kaupungin omavelkainen takaus on rajoitettava 80 prosenttiin lainan määrästä ollen euroina 5.040.000,00. Yhtiöllä on myös vakiintunutta kassavirtaa, jolla pystytään huolehtimaan lainanlyhennyksistä. Lisäksi ulkopuolisilla teetettyjen arviokirjojen perusteella kiinteistöjen arvo ympäristövastuillakin vähennettynä ylittää reilusti nyt mahdollisen takauksen kohteena olevan lainamäärän. Kaupungin takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen ja sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä sekä sen voimassaoloaika rajoitetaan 10 vuoteen. 

Takauksesta peritään markkinaehtoinen hinta. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö on määrittänyt takausprovision ns. safe harbour -maksun mukaisesti 0,4 %:ksi. Provisio peritään vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. Kaupunginhallituksella on oikeus tarvittaessa tarkistaa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää, että Yhtiö antaisi Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta jälkipanttina kiinteistökiinnityksen määrältään 5.040.00,00 euroa. Samalla omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö katsoo, että tämä myönnettävä takaus ei vaaranna Porin kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

Lisäksi omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö toteaa, että yhteisön, jonka puolesta kaupungin takaus on annettu, tulee välittömästi antaa kaupunginhallitukselle ilmoitus toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Suisto Kiinteistöt Oy:lle Danske Bankista em. ehdoin otettavalle enintään 6.300.000,00 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten, että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta ollen siis maksimissaan 5.040.000,00 euroa. Laina-aika on 10 vuotta. Tasalyhennykset tapahtuvat ja korko maksetaan puolivuosittain. Ensimmäinen lyhennys tapahtuisi arviolta 08/2022.  Velasta perittävä vuotuinen kiinteä korko on 0,70 %, joka on voimassa 5 vuotta lainan nostosta, minkä jälkeen tapahtuu uudelleen hinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että takauksen myöntämisen ehtoina ovat:

 -    Annettavan omavelkaisen takauksen myöntämisestä peritään 0,4 %:n takausprovisio vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. 1. vuoden takausprovisio on maksettava viisi (5) pankkipäivää velkakirjan allekirjoittamisesta Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön ilmoittamalle pankkitilille. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa tarvittaessa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

-     Suisto Kiinteistöt Oy antaa Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta jälkipanttina kiinteistökiinnityksen määrältään 5.040.00,00 euroa.

-     Suisto Kiinteistöt Oy:n tulee takauksen myöntämisen jälkeen antaa Porin kaupunginhallitukselle välittömästi ilmoitus omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

_________________

Merkitään, että kokouksen päätteeksi kaupunginhallitus päätti, että Yliopistokeskuksen syysseminaariin Porissa 29.11.2021 osallistuvat Arja Laulainen, Sampsa Kataja, Esa Kohtamäki ja Aino-Maija Luukkonen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Aluekehittämispäiville Porissa 8.12.2021 osallistuvat Arja Laulainen, Mari Kaunistola ja Aino-Maija Luukkonen.

Esteellisyys

Arja Laulainen, Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Bia Kaski ja Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Tämän asian kohdalla poistuivat esteellisinä:

Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen)

Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen)

Bia Kaski (osallisuusjäävi, läheinen on palvelussuhteessa tarjoajaan)

Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen)

Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja)

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Sampsa Kataja.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 8.10.2021 § 798.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Suisto Kiinteistöt Oy:lle Danske Bankista em. ehdoin otettavalle enintään 6.300.000,00 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten, että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta ollen siis maksimissaan 5.040.000,00 euroa. Laina-aika on 10 vuotta. Tasalyhennykset tapahtuvat ja korko maksetaan puolivuosittain. Ensimmäinen lyhennys tapahtuisi arviolta 08/2022.  Velasta perittävä vuotuinen kiinteä korko on 0,70 %, joka on voimassa 5 vuotta lainan nostosta, minkä jälkeen tapahtuu uudelleen hinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi.

Kaupunginvaltuusto päättää, että takauksen myöntämisen ehtoina ovat:

 -    Annettavan omavelkaisen takauksen myöntämisestä peritään 0,4 %:n takausprovisio vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. 1. vuoden takausprovisio on maksettava viisi (5) pankkipäivää velkakirjan allekirjoittamisesta Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön ilmoittamalle pankkitilille. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa tarvittaessa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

-     Suisto Kiinteistöt Oy antaa Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta jälkipanttina kiinteistökiinnityksen määrältään 5.040.00,00 euroa.

-     Suisto Kiinteistöt Oy:n tulee takauksen myöntämisen jälkeen antaa Porin kaupunginhallitukselle välittömästi ilmoitus omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Merkitään, että Lauri Kilkku poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kilkku on Suisto Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2021 myöntää Suisto Kiinteistöt Oy:lle enintään 6.300.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten, että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta. Laina-aika on 10 vuotta. Takauksen myöntämisen ehtoina olivat 0,4 %:n takausprovisio ja vastavakuudeksi annettu jälkipanttaus kiinteistökiinnityksenä määrältää 5.040.000 euroa. Yksityiskohtainen päätös on luettavissa historiatiedoissa.

[peitetty] jätti 22.11.2021 kaupungintalon opastukseen kaupunginhallitukselle osoitetun kirjelmän, jossa vaadittiin valtuuston päätöksen kumoamista. 

Asiakirjat siirrettiin hallintolain 21 §:n perusteella Turun hallinto-oikeudelle. Turun hallinto-oikeus on nyt pyytänyt valituksen johdosta valtuuston lausuntoa. Vastauksen antamiselle asetettua määräaikaa on pidennetty päättymään 18.3.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle [peitetty] valituksen johdosta Porin kaupungin hallintosäännön 28 §:n 1 mom 14 kohdan perusteella seuraavan sisältöisen lausunnon:

Porin kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2021 § 225 myöntää Suisto Kiinteistöt Oy:lle Danske Bankista esittelyssä mainituin ehdoin otettavalle enintään 6.300.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten, että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta ollen siis maksimissaan 5.040.000 euroa. Laina-aika on 10 vuotta. Tasalyhennykset tapahtuvat ja korko maksetaan puolivuosittain. Ensimmäinen lyhennys tapahtuisi arviolta 08/2022. Velasta perittävä vuotuinen kiinteä korko on 0,70 %, joka on voimassa 5 vuotta lainan nostosta, minkä jälkeen tapahtuu uudelleen hinnoittelu sen hetkistä markkinatilannetta vastaavaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti, että takauksen myöntämisen ehtoina ovat:

annettavan omavelkaisen takauksen myöntämisestä peritään 0,4 %:n takausprovisio vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä päätöksessä lähemmin kuvatuin ehdoin;

Suisto Kiinteistöt antaa Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta jälkipanttina kiinteistökiinnityksen määrältään 5.040.000 euroa sekä

Suisto Kiinteistöt Oy:n tulee takauksen myöntämisen jälkeen antaa Porin kaupunginhallitukselle välittömästi ilmoitus omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

[peitetty] vetoaa valituksessaan kuntalain 129 §:ään ja valtiontukisääntelyyn.

Kuntalain 129 §:n 1 mom mukaan kunnan myöntämä laina , takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Saman säännöksen 2 mom mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kunnan ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Suisto Kiinteistöt Oy kuuluu Porin kaupungin kuntakonserniin ja on Porin kaupungin 100 %:sesti omistama tytäryhtiö.

Porin kaupunki on hankkinut tämän lausunnon liitteeksi Suisto Kiinteistöt Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä tilinpäätökseen sisältyvän tilintarkastuskertomuksen. Yhtiön osakepääoma ei ole, toisin kuin valituksessa väitetään, nyt tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 eikä myöskään valtuuston takauspäätöksen tekoaikana 15.11.2021 negatiivinen vaan vahvasti positiivinen 2.216.022,53 euroa. Tämä perustuu erityisesti siihen, että Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki (Y-tunnus 2787232-7) on sulautunut Suisto Kiinteistöt Oy:hön 30.6.2021, jolloin sulautuneen yhtiön varat ja velat ovat siirtyneet vastaanottavalle yhtiölle. Tästä johtuen myös Suisto kiinteistöt Oy:n taseen loppusumma 31.12.2021 11.094.595,50 euroa on olennaisesti suurempi kuin valituksessa mainittu 2.704.624,30 euroa.

Edellä mainituilla perusteilla voidaan myös havaita, ettei valittajan näkemys yhtiön kyvyttömyydestä 5.040.000 euron vastavakuuden antamiseen pidä paikkaansa. Lainanantaja, Danske Bank kuten muutkin tarjouskilpailuun osallistuneet pankit ovat omalta osaltaan katsoneet, että yhtiön omistamalla kiinteistömassalla on merkittävää arvoa, koska pankit lainatarjouksen tehdessään ovat olleet valmiita hyväksymään yhtiön tarjoaman 20 %:n suuruisen kiinteistövakuuden, koska Porin kaupungin myöntämä takaus on luonnollisestikin rajoittunut 80 %:in Euroopan unionin komission tiedonannon 2008/C155/02) sisältämien edellytysten mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston myöntämä takaus liittyy yhteen yksilöityyn rahoitustransaktioon, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja voimassaoloaika on rajoitettu kymmeneen vuoteen. Kaupungin käytettävissä on aikaisemman valmistelun johdosta ollut kaksi kaupan kohteena olevaan kiinteistöön kohdistuvaa ulkopuolisen arvioitsijan laatimaa arviokirjaa, joiden perusteella kiinteistön arvo ympäristövastuillakin vähennettynä ylittää nyt valtuuston takauspäätöksen kohteena olevan lainamäärän.

Kaupunginhallitus korostaa myös, että yhtiöllä on vakiintunutta kassavirtaa, jolla pystytään huolehtimaan lainanlyhennyksistä. Seuraavassa on lyhyt yhteenveto vain kohteena olevan telakkakiinteistön budjetoidusta kassavirrasta ja tuloksesta:

Vuokrat:                            800.400 euroa/vuosi (vähintään viiden vuoden vuokrasopimus)

Kustannukset:                   160.000 euroa/vuosi (käsittävät vakuutuksen ja kiinteistöveron; muut kustannukset kuuluvat vuokralaiselle)

Käyttökate:                        640.400 euroa/vuosi

Poistot:                               362.500 euroa/vuosi

Liikevoitto:                         277.900 euroa/vuosi

Todettakoon vielä, että Suisto Kiinteistöt Oy:n tilinpäätökseen liittyvä BDO Oy:n laatima tilintarkastuskertomus on ns. vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastaja puoltaa omalta osaltaan tilinpäätöksen vahvistamista.

Näillä perusteilla kaupunginhallitus esittää, että takauksen myöntämistä koskeva päätös ei vaaranna Porin kaupungin kykyä vastata tehtävistään eikä päätökseen sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Porin kaupungin edut on myös turvattu riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Euroopan unionin komission tiedonannossa 2008/C155/02 on otettu kantaa erityisesti takausten ja muiden vakuuksien osalta suhteessa valtiontukisääntelyyn. Tiedonannossa kuvataan edellytykset, joiden täyttyessä  takauksen myöntämiseen ei sisälly valtiontukea. Edellytykset, joiden kaikkien täytyy toteutua, ovat seuraavat:

1 Velallinen ei ole taloudellisissa vaikeuksissa.

2 Takauksen laajuus on tarkasti määriteltävissä myöntämishetkellä.

3 Takaus liittyy rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja se ei kata enempää kuin 80 % lainan tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

4 Takauksesta suoritetaan myöntäjälle markkinaperusteinen korvaus.

Porin kaupunginhallitus toteaa, että haettu rahalaitoslaina on kilpailutettu ja lainan korkosidonnaisuus on kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön kannan mukaan perusteltu. Edellä on jo perusteltu yhtiön kassavirtaa ja kohteena olevien kiinteistöjen arvoa. Omavelkainen takaus on rajoitettu 80 %:in , sillä on kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu kymmeneen vuoteen. Takaus myös kohdistuu tiettyyn rahoitustoimeen.

Takauksesta peritään markkinaehtoinen hinta. Omistajohjaus- ja rahoitusyksikkö on määrittänyt takausprovision ns. safe harbour -maksun mukaisesti 0,4 %:ksi. Provisio peritään vuosittain ja takausprovision määrää voidaan tarvittaessa tarkistaa luokituslaitosten arviointien ja em. tiedonannon perusteella.

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että valtuustoon päätökseen ei liity kiellettyä valtiontukea. Päätös on tehty komission takauksia koskevan tiedonannon edellytysten mukaisesti ja kaikki valtiontukeen liittyvät reunaehdot on kaupunginhallituksen esittelyssä otettu huomioon ja perusteltu.

Valittajan täydennyksessään esittämään perusteluun, jossa viitataan kiinteistön aikaisempien omistajien välisen kaupan ehtoihin, kaupunginhallitus toteaa, että osapuolilta nimenomaisesti kysyttäessä molemmat tahot, Pori Offshore Constructions Oy ja TechnipFMC plc, ovat kirjallisesti ilmoittaneet, että kyseisen transaktion ehdot ovat luottamuksellisia ja niitä ei julkaista eikä ole aikaisemmin julkaistu. Porin kaupunginhallitus ei ole tehnyt kiinteistön ympäristövastuita koskevia päätöksiä eikä voisikaan toimivaltansa puitteissa sellaisia tehdä. 

Porin kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Näin ollen kuntalain 135 §:n tarkoittamia valitusperusteita ei ole ja kaupunginhallitus vaatii valituksen hylkäämistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

____________________

Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia § 162.

Esteellisyys

  • Arja Laulainen, Aila Haikkonen, Bia Kaski, Sinikka Alenius, Petri Huru, Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Merkitään, että tämän asian käsittelyn ajaksi kokouksesta poistuivat esteellisinä Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen), Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen), Bia Kaski (osallisuusjäävi, läheinen on palvelussuhteessa tarjoajaan), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen), Petri Huru (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen) ja Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Merkitään, että tämän asian käsittelyn ajan kokouksessa olivat läsnä Sonja Myllykoski (Arja Laulaisen varajäsen) ja Juha Kantola (Aila Haikkosen varajäsen) kello 15.08 - 15.09.

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Sampsa Kataja.

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus / 18.3.2022

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.