Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 447 Aiepöytäkirja kaupunkikumppanuudesta, Porin kaupunki ja Suomen Palloliitto ry

PRIDno-2022-3344

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Suomen Palloliitto ry on solminut kaupunkikumppanuusaiepöytäkirjan joidenkin suomalaisten kaupunkien kanssa. Ensimmäinen aiepöytäkirja kaupunkikumppanuuden solmimiseksi allekirjoitettiin Palloliiton ja Jyväskylän välillä loppuvuodesta 2020. Tällä hetkellä aiepöytäkirjoja on allekirjoitettu Jyväskylän lisäksi ainakin Turun, Tampereen, Joensuun, Lappeenrannan ja Porvoon kanssa.

Aiepöytäkirjan tarkoituksena on tiivistää Porin kaupungin, porilaisten seurojen ja Palloliiton yhteistyötä, tukemaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin Porin kaupungin, seurojen ja Suomen Palloliiton tavoitteiden saavuttamista. Yhtenä merkittävänä tavoitteena aiesopimuksessa on taata säännöllinen keskusteluyhteys seurojen, kaupungin ja Palloliiton välille. Kaupungin, seurojen ja Palloliiton kesken käydään jatkossa vuosittaiset keskustelut, joissa tarkastellaan aiesopimukseen kirjattuja asioita. Tavoitetasolla on kirjattu huomioita mm. kouluyhteistyöstä ja harrastamisesta koulupäivän yhteydessä, harrastamisen hinnasta,  kenttä- ja salivuokrista sekä seura-avustuksista. Keskusteluissa tarkastellaan myös syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä kotouttamiseen liittyviä toimitoja sekä jalkapallon ja futsalin olosuhdekehitystä seurojen kasvun ja toiminnan laajenemisen mahdollistajana.  

Aiepöytäkirjaa on valmisteltu yhteistyössä Palloliiton ja Porin kaupungin kesken. Luonnos aiepöytäkirjasta liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Porin kaupungin ja Suomen Palloliitto ry:n välisen kaupunkikumppanuusaiepöytäkirjan solmimista ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

Henna Kyhä

Kokouskäsittely

Merkitään, että Henna Kyhä poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kyhä on nimetty Suomen Palloliitto ry vaikuttajaryhmään.

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 21.6.2022 § 203.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää solmia Porin kaupungin ja Suomen Palloliitto ry:n välisen kaupunkikumppanuusaiepöytäkirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Petteri Lahti, Suomen Palloliitto ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.