Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Eroanomus vanhusneuvoston jäsenen tehtävistä, Sinikka Markkula

PRIDno-2022-3196

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt 22.11.2022 § 811 asettaa Vanhusneuvoston jäseniksi:

Jäsen                                                                          Varajäsen

puheenjohtaja Britta Raitala                                         Aulikki Harju

varapuheenjohtaja Osmo Pulli                                     Pertti Rajala

Juhani Wallin                                                                Mauri Jaakonsaari

Ari Nordström                                                               Veijo Rantanen

Sinikka Markkula                                                          Tuula Telin

Pertti Harju                                                                    Eeva Reunavuori

Ulla Kallio                                                                      Heli Lukka

Anna-Mari Järvelä                                                         Susanna Alarvo-Messo

Outi Penttinen                                                                Irma Roininen

Auli Olenius                                                                   Hannele Elomaa

Sari Teeri                                                                       Arja Ruisniemi

Sanna-Mari Pudas-Tähkä                                             Marja Takala

Eeva-Liisa Koskinen                                                     Anne-Mari Hakuni

Perusturvalautakunnan edustaja on Taru Anttila ja varajäsen Minna Keskinen.

Sihteeri: Anne Lundgren

Sinikka Markkula on pyytänyt kirjeellään eroa vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden takia.

Porin eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta on esittänyt yksimielisesti Porin kaupunginhallitukselle, että Porin vanhusneuvostosta eronneen Sinikka Markkulan tilalle valitaan jäljellä olevalle kaudelle Kaarina Talola.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupungunhalltus päättää:

  • myöntää Sinikka Markkulan eron vanhusneuvoston jäsenen tehtävästä
  • päättää, että vanhusneuvoston uudeksi jäseneksi valitaan Kaarina Talola.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Nimetty henkilö, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, vanhusneuvosto, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.