Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 439 Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1725

PRIDno-2020-622

Valmistelija

  • Otto Arponen, Asemakaava-arkkitehti, otto.arponen@pori.fi

Perustelut

Kaava-alue sijoittuu noin 5 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta. Koillisreunaltaan kaava-alue rajautuu Helsingintiehen/vt2 ja luoteisreunaltaan vt11 jatkeeseen. Eteläreunaltaan alue rajautuu Porin ja Ulvilan kaupunginrajaan.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 54 ha. Kaavoitettava alue on osoitettu asemakaavassa pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-17). Lisäksi kaava-alueelle sijoittuu toimitilarakennusten korttelialueita (KTY) ja teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TK-10). Kaava-alueen itäreunaan osoitetaan rautatiealue Uusikaupunki-Rauma-Pori -radalle.

Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja asemakaava on käynnistetty kaupungin toimesta. Suunnittelualue on kaavoituskatsauksen 2022-2024 kohde IT2.

Kaavan tavoitteena on yritysalueen suunnittelu, joka muodostaa jatkumoa Honkaluodossa jo sijaitseville toiminnoille. Tavoitteena on luoda edellytykset paljon tilaa vaativien yritysten sekä varasto-, logistiikka- ja niiden tukitoimintojen sijoittumiselle alueelle. Tavoitteena on myös luoda edellytykset liikennepalveluaseman sijoittumiselle.

Voimassa olevassa asemakaavassa kaava-alue on katualuetta.

Aluetehokkuus suunnittelualueella on 0.26, kun alue on kokonaisuudessaan rakentunut asemakaavan sallimalla rakennusoikeudella. Kaava-alueen mahdollistama rakennusoikeus on noin 141700 k-m2.

Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu 19.2.2020 kuulutuksella ja kirjeellä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.2. – 20.3.2020 kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkisuunnittelussa.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 17.12.2020 - 29.1.2021 kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkisuunnittelussa. Kaavaluonnos on lähetetty osallisille kirjeitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskevat mielipiteet on voitu esittää nähtävilläolon aikana kaupunkisuunnitteluun suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin mielipide Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiöltä.

Asemakaavasta saatiin luonnosvaiheen ennakkolausunnot elinvoima- ja ympäristötoimialalta, DNA Oyj:ltä, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Pori Energia Oy Energiapalveluilta, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Satakuntaliitolta, Traficomilta ja Porin Vedeltä.

Kaavatyön yhteydessä on ennen luonnosvaiheen nähtävilläoloa laadittu liikenne- sekä sulfidimaaselvitykset. Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen on laadittu Uusikaupunki-Rauma-Pori -junaradan aluevaraussuunnitelma.

Luonnosvaiheen ennakkolausuntojen pohjalta kaavaehdotukseen on tehty lisäyksiä ja tarkennuksia koskien esimerkiksi hulevesien käsittelyä, ojavesien laaduntarkkailua ja lentoesterajoituksia.

Kaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä.

Mielipiteet ja ennakkolausunnot on esitetty tiivistettynä kaavaselostuksessa. Mielipiteet ja ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimuksia.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Honkaluoto 80. kaupunginosan 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1725, päivätty 9.6.2022, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Porin Vedeltä, Telialta, DNA Oy Länsi-Suomelta, Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Finavialta, Porin lentoasemalta, Väylältä, Traficomilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta, Ulvilan kaupungilta ja Lattomeren viljelysaukean kuivatusalue VIII -ojitusyhteisöltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt ja muut asianosaiset

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.