Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 438 Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä

PRIDno-2021-3724

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 143 § kuuluu seuraavasti: 

”143 §  Kaupunginhallituksen edustaja muissa toimielimissä

Kaupunginhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin."

Kaupunginhallitus päätti päätöksellään 23.8.2021 § 564 valita edustajansa seuraaviin toimielimiin toimikaudeksi 2021–2023: 

elinvoima-​ja ympäristölautakunta

Tapio Furuholm

joukkoliikennejaosto

Arto Nurmi

jätehuoltojaosto

Tapio Furuholm

ympäristöterveysjaosto

Timo Aro

perusturvalautakunta

Sinikka Alenius

sivistyslautakunta

Ismo Läntinen

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto

Aila Haikkonen

tekninen lautakunta

Sampsa Kataja

Porin palveluliikelaitoksen johtokunta

Tuomas Koivisto

Porin Veden johtokunta

Aila Haikkonen

Satakunnan Pelastuslaitoksen johtokunta

Bia Kaski

nuorisovaltuusto

Laura Pullinen

 

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 20.6.2022 Tapio Furuholmille eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita edustajansa elinvoima- ja ympäristölautakuntaan sekä jätehuoltojaostoon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Jari Hakalan kaupunginhallituksen edustajaksi elinvoima- ja ympäristölautakuntaan sekä jätehuoltojaostoon.

Tiedoksi

Valitut edustajat, toimielimet, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.