Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 448 Kipsikorven kaatopaikan toiminnan muuttaminen/ympäristölupa / YVA-ohjelma

PRIDno-2021-151

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä L&T Teollisuuspalvelut Oy:n Kipsikorven loppusijoitus- ja jätteenkäsittelyalueen laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ohjelmasta pyydetään kaupungin lausuntoa. Määräaikaa on on pidennetty päättymään 28.6.2022.

Tavoittena on perustaa Peittoon teollisuusalueelle materiaalinkäsittelykeskus. Materiaalinkäsittelykeskuksen toimintoihin kuuluu erilaisten materiaalien ja jätteiden vastaanotto, käsittely sekä jatkojalostus. Keskuksen toiminnan ensisijaisena tavoitteena on jätteiden prosessointi materiaaleiksi ja niiden toimittaminen edelleen kierrätykseen tai hyötykäyttöön alueen ulkopuolelle. Hyödyntämiskelvottomat jätejakeet sijoitetaan keskuksen alueelle rakennettaville loppusijoitusalueille.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Kipsikorven materiaalinkäsittelyalueen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus / 28.6.2022

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.