Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Kumppanuussopimusten julistaminen haettavaksi vuodelle 2023

PRIDno-2022-3319

Valmistelija

  • Sirkka-Liisa Varjus, yhteyskoordinaattori, sirkka-liisa.varjus@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin avustusperiaatteet kokouksessaan 28.9.2020 § 501. Sen jälkeen avustusperiaatteita on päivitetty kahteen kertaan (KH 13.9.2021 § 624 ja KH 20.12.2021 § 885). Avustusperiaatteisiin sisältyy mahdollisuus solmia kaupungin ja yhdistyksen välille kumppanuussopimus, johon maksettava avustus perustuu. Aloite kumppanuussopimusprosessin käynnistymisestä voi tulla kaupungin henkilöstöltä, luottamushenkilöltä tai yhdistykseltä. Kaupunginhallitus voi myös julistaa kumppanuussopimukset haettavaksi. Kumppanuussopimuksen valmistelusta vastaa toimiala, jonka tehtäväalueeseen yhdistys kuuluu. Kyseisen toimialan lautakunta tarkastelee avustusperiaatteissa mainittujen kumppanuussopimuksen edellytysten täyttymistä ja tekee kaupunginhallitukselle esityksen sopimuksen sisällöstä.

Tällä hetkellä Porilla on 18 voimassa olevaa kumppanuussopimusta yhdistysten kanssa. Kolme niistä on solmittu kuluvan vuoden kevään aikana. Avustusmuotona kumppanuussopimus on saanut hyvän vastaanoton, ja sen on todettu tuottavan hyötyä keskinäisen yhteistyön syvenemisen, rajapintojen täsmentymisen, avoimuuden lisääntymisen ja yhteisten tavoitteiden määrittelemisen kannalta. Kumppanuustoiminnan lopputuloksena on yhteisen asiakkaan eli kuntalaisen hyvinvointia tukevien palvelujen paraneminen ja kehittyminen.

Viime vuonna otettiin käyttöön menettely, että kumppanuussopimukset julistetaan avoimesti haettavaksi  kerran vuodessa, jonka jälkeen ne tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi yhdellä kerralla. Porin alueella toimii yhä joukko yhdistyksiä, joiden kanssa voisi olla hedelmällistä siirtyä vuosittaisesta toiminta-avustuksen myöntämisestä pidempikestoiseen kumppanuussopimusmenettelyyn toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Jotta kumppanuustoimintaa kyettäisiin tarkoituksenmukaisesti edistämään ja talousarvioon kyettäisiin varaamaan sopiva määräraha, ehdotetaan kaupunginhallitukselle vuonna 2023 solmittavien kumppanuussopimusten julistamista avoimesti haettavaksi kuluvan vuoden elo-syyskuun aikana. Avoin haku edistää yhdistysten yhdenvertaista mahdollisuutta kumppaniksi hakeutumisessa sekä yhtäläistä mahdollisuutta tulla huomioiduksi kumppaneita valittaessa.

Kumppanuussopimuksia on mahdollista tehdä eripituisiksi ajanjaksoiksi. Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä tulee sopimustarkastelussa kiinnittää huomiota siihen mahdollisuuteen, että joidenkin yhdistysten yhteistyökumppaniksi avustusasioissa saattaa kunnan sijaan vaihtua hyvinvointialue. Porin kaupunki voi solmia kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa, kun avustusperiaatteissa mainittujen yleisten avustusten myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen säännöissä määritelty, toimiva hallitus, jäsenistölle tai muulle kohderyhmälle suunnattua säännöllistä toimintaa sekä toimintakustannuksiin suhteutettua omarahoitusta.
  • Yhdistyksellä tulee olla riittävästi palkattua henkilöstöä sopimukseen sisältyvän työllistämisehdon täyttämiseksi.
  • Yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyön sisältö ja tavoitteet on tarpeen määritellä pitkäjänteisesti ja yhteistyön toteutumisen seurantaan ja kehittämiseen halutaan työkaluja.
  • Yhteistyö suunnitellaan kaupungin strategian ja ohjelmien sekä havaittujen tarpeiden ja niiden pohjalta asetettujen painopisteiden perusteella.
  • Yhteistyöhön liittyy vuosittainen merkittävä taloudellinen panostus, jonka taso on kummankin osapuolen kannalta järkevää määritellä pidemmäksi ajaksi (vrt. yhteistyösopimus).
  • Sopimus liittyy yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin. Sopimuksella ei siirretä julkishallinnon lakisääteisiä tehtäviä kolmannen sektorin tehtäväksi eikä sillä hankita palveluita kaupungille tai sen osoittamille asiakkaille (vrt. ostopalvelusopimus).

Hakuaikana saapuvat kumppanuusehdotukset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi ja ne toimivat kumppanuussopimuksiin varattavan määrärahan perusteena talousarvioehdotuksessa. Tämän jälkeen toimialat valmistelevat kumppanuussopimukset normaalisti lautakuntien käsiteltäväksi ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää julistaa vuonna 2023 solmittavat kumppanuussopimukset haettavaksi 15.9.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö, toimialat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.