Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 444 Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §n muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laesta

PRIDno-2022-3065

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sisäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä poliisilain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista. 

Säädösvalmistelun tavoitteena on, että poliisi antaisi maksuttomasti virka-apua sosiaalihuollon viranomaiselle, joka toimii lastensuojelutehtävissä ja sosiaalipäivystyksen tehtävissä.Lisäksi tavoittena on laatia ahdotus laintasoisesta sääntelystä poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta ja maksujen yleisistä perusteista sekä pokkeuksista maksullisuuteen.

Esitysluonnos sisältää useita lakiehdotuksia, jotka koskevat oikeusministeriön, puolustusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan säännöksiä.

Perusturvatoimiala on antanut lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sisäministeriölle hallituksen esityksestä poliisilain muuttamisesta ym. perusturvatoimialan valmistelun mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sisäministeriö / 4.7.2022

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.