Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Lausuntopyyntö YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeeseen: vt 2:n parantaminen / Pori ja Ulvila

PRIDno-2022-3069

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on pyytänyt Varsinais-Suomen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta kannanottoa siitä, tuleeko tiehankkeeseen "Valtatie 2 parantaminen Friitalan eriotasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä, Pori, Ulvila" soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Porin kaupungilta pyydetään lausuntoa siitä, liittyykö edellä mainittuun tiehankkeeseen sellaisia tiedossa olevia tai selvitettäviä ympäristövaikutuksia tai maankäytön vaikutuksia, joilla voi olla vaikutuksia hankkeen YVA-tarpeeseen.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle YVA-arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa hankkeessa Valtatie 2 parantaminen Friitalan ja Korven eritasoliittymien välillä (Pori ja Ulvila) seuraavan lausunnon:

"Porin kaupunki ei katso YVA-menettelyn käynnistämistä tarpeelliseksi. Perustelut käyvät ilmi liitteenä olevasta elinvoima- ja ympäristölautakunnan antamasta lausunnosta. Erikseen todetaan, että ilman YVA-menettelyä voidaan selvittää, sijaitseeko pohjavesialueella yksityisiä kaivoja."

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue) / 30.6.2022

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.