Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 445 Lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

PRIDno-2022-2621

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksen mukaan opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioitaisiin opintojen laajuuden perusteella jatkossa vain tiettyjen erikseen määriteltyjen opintojen osalta. Työnhakijan muilla kuin erikseen määritellyillä opinnoilla ei olisi vaikutusta työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja arviolta yli kuukauden ajan opiskelevia työnhakijoita nykyisin koskeva määrältään alennettu työnhakuvelvollisuus rajattaisiin koskemaan vain sellaisia omaehtoisia opintoja opiskelevia, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

Esityksen tarkoituksena on parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää työnhakijan opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta sekä sujuvoittaa työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyprosessia ja turvata työttömyysturva-asioiden viivytyksetöntä käsittelyä.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan työllisyysyksikkö on 21.6.2022 ilmoittanut, että heillä ei ole lausuttavaa esityksestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta, että Porin kaupungilla ei ole lausuttavaa hallituksen esityksestä työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________

Merkitään, että Mari Kaunistola poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16.27.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.