Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 440 Päkärän päiväkodin kannatusyhdistyksen omistamien osakkeiden vastaanottaminen

PRIDno-2022-2187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Päkärän päiväkoti on aloittanut toimintansa Säästöpankin henkilökunnan lasten päiväkotina vuonna 1971. Päiväkoti on toiminut kaupungin ostopalvelupäiväkotina 1980-luvulta alkaen. Vuonna 2017 päiväkoti muuttui palvelusetelipäiväkodiksi.

Päiväkodin toiminnasta vastaa Päkärän päiväkodin kannatusyhdistys, joka on 5.4.2022 kokouksessaan päättänyt lopettaa päiväkotitoiminnan 31.7.2022. Samalla päättyy myös toiminta palvelusetelipäiväkotina.

Yhdistyksen tilat sijaitsevat Ruosniemessä, kerrostalossa, osoitteessa Kestintie 1. Sosiaalilautakunta on vuonna 2003 myöntänyt yhdistykselle avustusta ko. tilan osakkeiden ostoon. Avustuksen ehtona oli, että jos kannatusyhdistys luopuu päiväkodin pidosta, niin osakkeet jäävät Porin kaupungille. Tilat ovat siirtymässä Porin kaupungin omistukseen 1.8.2022.

Ruosniemen alueella tarvitaan ko. päiväkotipaikat jatkossakin. Päiväkodissa on 21 lasta, joista 7 on siirtymässä kouluun syksyllä. Ensi syksylle päiväkotiin on hakemuksia enemmän kuin lapsia voidaan sinne sijoittaa. Ikäluokittain Toejoen ja Ruosniemen koulupiirien alle kouluikäisten lasten määrät olivat huhtikuussa 2022 seuraavat:

syntymävuosi Ruosniemi Toejoki yht.
2021 41 50 91
2020 47 38 85
2019 40 50 90
2018 53 46 99
2017 54 46 100
2016 56 55 111

Vaikka lasten määrä on laskussa, porilaislapsista yhä isompi prosentti osallistuu varhaiskasvatukseen. Toejoen ja Ruosniemen alueet ovat lapsiperheiden suosimaa asuinaluetta. Uusi Pohjoisväylän koulu todennäköisesti huokuttelee asukkaita alueelle, jonne on lähivuosina tulossa uusia rivi- ja omakotitalotontteja.

Päiväkodin tilojen tarve on lähivuosina ilmeinen. Päkärän päiväkodin toiminta on tarkoituksenmukaista siirtää Päiväkoti Meijumäen alaisuuteen.  Kannatusyhdistyksellä on 4 työntekijää, joiden siirtymisestä Porin kaupungin työntekijöiksi tulee neuvotella. Kaikki ovat halukkaita siirtymään. Työntekijöistä kolme on kasvatushenkilöstöä, yksi ruokahuollon ja puhtaanapidon työntekijä.

Siirrosta palvelusetelipäiväkodista kunnalliseksi toiminnaksi seuraa jokin verran menoja. Porin kaupungin henkilöstön palkat ovat vähän korkeammat. Myös jotain pientä remonttia pintoihin on välttämätöntä tehdä kesän aikana. Palveluliikelaitokselle tulee myös joitain kalustohankintoja. Kokonaismenoissa ei tapahdu muutosta, koska Ruosniemen hiihtokeskuksessa toiminut metsäeskari päättyy toukokuun lopussa vähäisen kysynnän vuoksi. Lisäksi palvelusetelimenot pienenevät.

Varhaiskasvatukselle Päkärän tilat ovat tutut entuudestaan aiemman yhteistyön ja valvonnan puitteissa. Tilossa vieraili ensi kertaa 29.4.2022 myös teknisen toimialan ja palveluliikelaitoksen edustajat. Porin kaupungin terveydensuojelutoimiala on tehnyt valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen päiväkotiin viimeksi 17.12.2021, pelastuslaitoksen viimeisin palotarkastus on tehty 14.10.2019.

Asiaan liittyvät toimialat ovat tietoisia tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää, että

- kaupungin omistajaohjausyksikkö yhdessä teknisen toimialan kanssa ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin esittelytekstissä mainittujen osakkeiden vastaanottamiseksi Porin kaupungille.

- tekninen toimialaja ja Porin palveluliikelaitos ryhtyvät välttämättömiin toimenpiteisiin, jotta tilat ovat päiväkotikäytössä 1.8.2022. ajankohtana

- HR-yksikkö neuvottelee Päkärän päiväkodin nykyisen henkilöstön siirrosta kaupungin työntekijöiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Päkärän päiväkoti on aloittanut toimintansa Säästöpankin henkilökunnan lasten päiväkotina vuonna 1971. Päiväkoti on toiminut kaupungin ostopalvelupäiväkotina 1980-luvulta alkaen. Vuonna 2017 päiväkoti muuttui palvelusetelipäiväkodiksi.

Päiväkodin toiminnasta vastaa Päkärän päiväkodin kannatusyhdistys, joka on 5.4.2022 kokouksessaan päättänyt lopettaa päiväkotitoiminnan 31.7.2022. Samalla päättyy myös toiminta palvelusetelipäiväkotina.

Yhdistyksen tilat sijaitsevat Ruosniemessä, kerrostalossa, osoitteessa Kestintie 1. Sosiaalilautakunta on vuonna 2003 myöntänyt yhdistykselle avustusta ko. tilan osakkeiden ostoon. Avustuksen ehtona oli, että jos kannatusyhdistys luopuu päiväkodin pidosta, niin osakkeet jäävät Porin kaupungille. Tilat ovat siirtymässä Porin kaupungin omistukseen 1.8.2022.

Sivistyslautakunta on päätöksellään 10.5.2022 § 168 päättänyt esittää, että kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö yhdessä teknisen toimialan kanssa ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin edellä mainittujen osakkeiden vastaanottamiseksi Porin kaupungille.

Irtaimiston osalta sivistystoimiala käy neuvottelut ja huolehtii hankintapäätöksen tekemisestä.

Sivistyslautakunnan käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki vastaanottaa Päkärän päiväkodin kannatusyhdistykseltä edellä mainitut osakkeet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistystoimiala, tekninen toimiala, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö, Päkärän päiväkodin kannatusyhdistys

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.