Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 455 Porin materiaalikeskuksen ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa / AVI:n päätös

PRIDno-2021-5180

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Fortum Waste Solutions Oy on hakenut Porin materiaalikeskuksen toiminnan Kellahdessa Peittoon alueella ympäristöluvan tarkistamista ja muuttamista sekä aloittamislupaa toiminnalle. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.5.2022 antamallaan päätöksellä muuttanut Porin materiaalikeskuksen ympäristölupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti sekä tarkistanut lupamääräykset vastaamaan toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimuksia. Edelleen aluehallintovirasto on päättänyt kaatopaikka-asetuksen nojalla, että saman asetuksen rajoitusta biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle ei sovelleta hakemuksessa esitettyihin Fincumet Oy:n PVC-muovipitoisiin jätteisiin, joiden sijoittaminen tehdään lupamääräysten mukaisesti. Poikkeuslupa on määräaikainen. Lisäksi aluehallintovirasto on päättänyt, että vaarallisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavan yhtiön Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitoksella muodostuvan jätesakan molybdeenin liukoisuudelle annettu raja-arvo voidaan kolminkertaistaa. Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan muutoksenhausta huolimatta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 19.5.2022 nro 143/2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.