Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 459 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

PRIDno-2020-5305

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • vastaava asiantuntija, vakituinen työsuhde, Kaupunkisuunnittelu, PORI-06-26-22.
  • Määräaikaisen vaknaistaminen.
   Projektipäällikkö on irtisanoutunut tehtävästään kaupunkisuunnittelussa 1.6.2022 lähtien. Hän on toiminut osana yleiskaavatiimiä. Määräaikainen työntekijä on tällä hetkellä kaavasuunnittelijan sijaisena. Sijaisuus päättyy 22.10.2022. Työntekijä on sijaisuuden aikana osoittanut asiantuntijuutta ja osaamista hänelle osoitetuissa tehtävissä. Hänet on tarkoitus sijoittaa yleiskaavan laadintatehtäviin vastaavana asiantuntijana.  Samalla esitetään, että tehtävän nimike vaihdetaan projektipäälliköstä vastaavaksi asiantuntijaksi.
 • Kaavoitusarkkitehti tai -suunnittelija, vakituinen työsuhde, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, PORI-06-29-22

  • Kasvupalvelu- ja kaupunkisuunnitteluyksikköön kuuluva Porin kaupunkisuunnittelu tekee sekä yleis- että asemakaavoitusta luoden näin edellytyksiä kaupunkimme elinvoiman kasvulle. 

   Kaupunkisuunnittelun henkilöstömäärä on tällä hetkellä yhteensä 12 henkilöä, joista yksi henkilö on virkavapaan sijainen. Kaupunkisuunnittelu on jakautunut kahteen tiimiin: yleiskaavatiimi ja asemakaavatiimi. 

   Yleiskaavatiimissä on toiminut viisi henkilöä. Tehtäväkentän laajuuteen nähden henkilöstön määrä on ollut hyvin niukka. Tästä johtuen tehtävät ovat kasaantuneet ja jonoutuneet, mikä on myös heikentänyt työilmapiiriä. Tilannetta vaikeutti lisää kahden yleiskaavatiimin jäsenen (yleiskaavapäällikkö ja projektipäällikkö) irtisanoutuminen niin, että työsuhde päättyi kesäkuun alussa.

   Kaupunkisuunnittelun sisäisillä järjestelyillä yleiskaavapäällikön paikka on saatu täytettyä, kun yhdyskuntasuunnittelijan tehtävää hoitanut nimettiin yleiskaavapäällikön tehtävään. Tämä mahdollistaa yleiskaavatyön jatkumisen, mutta miehityksessä on edelleen kahden henkilön vajaus. Pyydämme näin ollen täyttölupaa seuraaviin tehtäviin.

   Nyt vapaaksi jääneeseen yhdyskuntasuunnittelijan tehtävään anomme täyttölupaa joko nimikkeellä kaavoitusarkkitehti tai yhdyskuntasuunnittelija. Kaavoitusarkkitehdiltä/yhdyskuntasuunnittelijalta tulee edellyttää kokemusta yleiskaavallisista suunnittelutehtävistä. Tehtävä tulisi laittaa täyttöluvan jälkeen auki julkiseen hakuun.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • vastaava asiantuntija, vakituinen työsuhde, Kaupunkisuunnittelu, PORI-06-26-22
 • Kaavoitusarkkitehti tai -suunnittelija, vakituinen työsuhde, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, PORI-06-29-22.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.