Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 458 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut

PRIDno-2020-6247

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Henkilöstöassistentti HR-yksikköön, vakituinen työsuhde, HR-yksikkö, PORI-01-8-22
  • HR-palvelussuhdetiimistä on 1.6.2022 eläköitynyt yksi henkilöstöassistentti. HR-asioiden keskittämistä on jatkettu ja sivistystoimialan hr-asiat on keskitetty hr-yksikköön 1.6.2022 lukien. HR-palvelussuhdetiimin työtehtävät ovat lisääntyneet ja vastuualue kasvanut. Eläköityneen ammattilaisen tilalle tarvitaan uusi tekijä, sillä tiimissä on tällä hetkellä tiimin kokoon nähden runsaasti myös eri mittaisia määräaikaisia poistumia. 
 • Henkilöstön kehittämispäällikkö, vakituinen työsuhde, HR-yksikkö, PORI-01-9-22

  • HR-yksikkö vastaa konsernipalvelujen toimintasäännön mukaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstökoulutuksen järjestämisestä.

   HR-yksikkö vastaa koulutustilaisuuksien järjestämisestä sekä niiden budjetin laadinnasta ja talouden seurannasta. Vuoden aikana järjestetään keskimäärin 150-200 koulutustilaisuutta esihenkilöille sekä koko henkilöstölle.

   Osaamisen kehittämisen vastuuhenkilöt vastaavat osaamisen kehittämisen järjestelmäkehityksestä ja erilaisista oppimisympäristöistä. HR-yksikön henkilöstösuunnitelman mukaan tästä osa-alueesta vastaavat henkilöstön kehittämispäällikkö sekä koulutussuunnittelija, jotka sijaistavat toisiaan.

   Henkilöstön kehittämispäällikkönä vastaat osaamisen johtamisen kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta. Keskeisenä tehtäväalueenasi on huolehtia keskitetyn täydennyskoulutuksen järjestämisestä, erilaisista oppimisympäristöistä ja osaamisen kehittämisen järjestelmäkehityksestä. Olet myös osaltasi mukana rakentamassa organisaatiokulttuuriamme ja kehität HR-viestintäämme.

   Koulutussuunnittelijamme siirtyy toisiin tehtäviin 1.8. lukien. Henkilöstön kehittämispäällikkö on ollut avoin maaliskuusta asti. Jotta HR-yksikön keskeinen osa-alue pystytään toimintasäännön mukaisesti hoitamaan, tulee henkilöstön kehittämispäällikön tehtävä laittaa julkisesti haettavaksi heti kesälomakauden jälkeen. Koulutussuunnittelijan tehtävää järjestellään yksikön sisäisin tehtäväjärjestelyin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Henkilöstöassistentti HR-yksikköön, vakituinen työsuhde, HR-yksikkö, PORI-01-8-22
 • Henkilöstön kehittämispäällikkö, vakituinen työsuhde, HR-yksikkö, PORI-01-9-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.