Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 463 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Tekninen toimiala

PRIDno-2020-4960

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Liikennesuunnitteluinsinööri, vakituinen työsuhde, Infrajohtaminen, PORI-04-41-22

  • Teknisen toimialan Infrajohtamisen toimintayksikössä toimiva infran suunnittelutiimi huolehtii muun muassa liikenne- ja muiden yleisten alueiden katu-, liikenne- ja vihersuunnittelusta, katurekisterin ja suunnitelma-arkiston ylläpidosta, liikenneympäristön liikenneturvallisuudesta ja esteettömyydestä sekä kadunpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Suunnittelutiimi tuottaa vuosittain 50-60 infran rakentamisessa tarvittavaa, maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnitelmaa ja suunnittelun tarve on pysyvää. Infran suunnittelutiimin lähiesimiehenä toimii liikenneinsinööri.

   Kaupunki-infran määrätietoisen kehittämisen kannalta on tärkeää, että infran suunnittelutiimissä on riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä. Infran suunnittelutiimissä on tällä hetkellä yhteensä seitsemän henkilöä, joista kaksi suunnitteluinsinööriä (kadunsuunnittelu) , kaksi suunnitteluhortonomia (vihersuunnittelu) sekä kaksi suunnitteluavustajaa. Aiemmin liikennesuunnitteluinsinöörinä toiminut henkilö valittiin liikenneinsinööriksi ja liikennesuunnitteluinsinöörin paikka jäi täyttämättä. 
    
   Asiantuntijaorganisaation toimintaedellytysten turvaamiseksi on elintärkeää, että monipuolinen asiantuntemus säilyy organisaatiossa ja infran suunnittelutiimiin saadaan palkattua vakituinen liikennesuunnitteluinsinööri. 

 • Rakennusmestari, vakituinen työsuhde, Infran rakentaminen, PORI-04-42-22

  • Tilayksikkö rekrytoi kiinteistömanagerin, ja valinta kohdistui Inran rakentamisen rakennusmestariin. Infran rakentaminen tarvitsee uuden rakennusmestarin tilalle. Infran rakentaminen ei pysty toimimaan yhdellä työnjohtajalla. Infran rakentamisen budjetti on n.8 milj. vuodessa.

 • Kouluisäntä, vakituinen työsuhde, Toimitilojen ylläpitopalvelut, PORI-04-43-22

  • Kouluisäntänä toiminut on eläköitynyt. Kouluisäntänä toiminut työntekijä siirrettiin Tilajohtamiseen tekemään valvomonhoitajan tehtävää Esmikko ympäristössä. Kouluisäntien tarve ei ole vähentynyt tai poistunut vaan päinvastoin, uudet juuri valmistuvat koulut tarvitsevat kouluisäntäpalveluita.  Sivistystoimialan kalustohankinnat ja toimitusten organisointi sekä tilojen turval-lisuudesta huolehtiminen tarvitsee osaavaa, kiinteistöt ja sen ominaispiirteet hyvin tuntevan henkilöstön. 

 • LVI-asentaja, vakituinen työsuhde, Toimitilojen ylläpitopalvelut, PORI-04-44-22

  • Vuoden 2022 alkuvuodesta eläköityi yksi putkiasentaja sekä yksi putkiasentaja aloitti 50 % osa-aikaisena ja yksi LVI-asentaja  aloitti myös 50 % osa-aikaisena vuoden alussa. LVIA-asentajien tarve ei ole vähentynyt tai poistunut vaan päinvastoin, ennakoivan huollon kehittäminen ja tilojen viihtyvyydestä ja välittömästä turvallisuudesta huolehtiminen tarvitsee osaavaa, kiinteistöt ja sen ominaispiirteet hyvin tuntevan henkilöstön. 

  • LVIA-asentajan rooli ja tehtävät toimitilojen ylläpitopalvelussa

  • LVIA-asentaja työskentelee huolto- ja kunnossapitotiimissä ja vastaa kiinteistöjen ennakoivasta huollosta ja huolehtii kiinteistöjen teknisten laitteiston korjaamises-ta ja huoltamisesta, sekä tarvittavien mittaus ja säätötoimenpiteiden suorittamisesta, raportoi tehtävien suorittamisesta ja käytetystä työajasta käytössä olevien järjestelmien avulla työnjohtoa ja asiakasta.
   LVIA-asentajan tehtävät ovat monitahoisia ja usein toimeksi annetut tehtävät vaatii kyseisen kiinteistön hyvää tuntemusta. Ennakoiva huolto on resursoitu yhteiseksi tehtäväksi Toimitilojen ylläpitopalveluiden kiinteistönhoidon kanssa ja se tulee jatkossa olemaan ylläpitopalveluiden toiminnan keskiössä. Toimintayksikkö tukee kiinteistön ylläpitoa ja arvon säilymistä, sekä huolehdimme tilojen viihtyvyydestä ja välittömästä turvallisuudesta, joka nykyisillä riittämättömillä resursseilla vaarantuu.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Liikennesuunnitteluinsinööri, vakituinen työsuhde, Infrajohtaminen, PORI-04-41-22
 • Rakennusmestari, vakituinen työsuhde, Infran rakentaminen, PORI-04-42-22
 • Kouluisäntä, vakituinen työsuhde, Toimitilojen ylläpitopalvelut, PORI-04-43-22
 • LVI-asentaja, vakituinen työsuhde, Toimitilojen ylläpitopalvelut, PORI-04-44-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, tekninen toimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.