Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 441 Toejoen koulun vuokrauksen aiesopimus

PRIDno-2022-2976

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Taustaa

Svenska Kulturfonden i Björneborg – säätiö on syksystä 2019 suunnitellut kulttuurikeskusta ja koulutilojen laajennusta nykyisen toimitilojen läheisyyteen. Tämän hetkisen aikataulun mukaan varsinainen rakentaminen päästään aloittamaan kesällä 2023 ja hankkeen arvioitu valmistumisaika on syksy 2025. Siten väistötilojen minimiaika on kaksi vuotta ja tähän tarkoitukseen on Toejoen koulukiinteistä todettu sopivan tulevalle vuokralaiselle.

Aiesopimus

Aiesopimuksen tarkoituksena on sopia Toejoen koulun alustavasta vuokrauksesta Svenska Kulturfonden i Björneborg – säätiölle, kun Porin kaupungin toiminnat Toejoen koulun osalta siirtyvät Pohjois-Porin monitoimitaloon kesällä 2023.

Tilojen käyttötarkoitus

Tiloja käytetään Björneborgs Svenska Samskolanin väistötilana. Tilat vuokrataan käyttötarkoituksen mukaisesti koulutoimintaan. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan käyttötarkoitusta.

Vuokra-aika

Vuokrasopimus alkaa aikaisintaan 1.8.2023, kun Pohjois-Porin monitoimitalon rakennustyöt valmistuvat. Tuleva vuokrasopimus tehdään määräaikaisena 1.8.2023 - 31.7.2025. Tämän jälkeen on vuokralaisella mahdollisuus pidentää sopimusta vuosi kerrallaan puolen vuoden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokranmaksu alkaa, kun tilat on viranomaisten taholta hyväksytty käyttöön sekä vuokranantaja, että vuokralainen ovat omalta osaltaan todenneet sen sopimuksen mukaiseksi.

Vuokran määrä

Kokonaisvuokra on 13.000 €/kk (alv. 0%). Kokonaisvuokraan sisältyy sekä ylläpitovuokra että tontin osuus. Varsinaisen vuokrasopimuksen yhteydessä neuvotellaan vielä ao. optioista:

 • vastuunjakotaulukko
 • opetustilojen kalustus
 • teknisen työn kalustus
 • keittiön kalusteet ja astiat
 • liikuntatilojen käyttö
 • sorakentän käyttö

Liitteet

 • aiesopimus
 • Toejoen koulun asemapiirustus

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä Toejoen koulun aiesopimuksen hyväksymistä liitteen mukaisena että valtuutusta teknisen toimialan toimialajohtajalle aiesopimuksen allekirjoitukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.6.2022. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Toejoen koulun aiesopimuksen liitteen mukaisena ja valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________________

Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia § 467.

Tiedoksi

Svenska Kulturfonden i Björneborg – säätiö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.